Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Heeren Leden van den Baad van Beheer, Curatoren, Hoogleeraren en Lectoren, Dames en Heeren Studenten der Handelshoogesóhool en verder Gif allen die deze bijeenkomst met Uwe tegenwoordigheid wilt vereerenZeer gewaardeerde toehoorders.

In een studie over de Vereenigde Staten en het Volkenrecht merkt Professor Van Eysinga op, dat de ontwikkeling van het Volkenrecht meestal aan zeer bepaalde volken te danken is, en dat er ook landen zijn, die nooit of zelden iets hebben bijgedragen tot den groei van het recht der statengemeenschap. De vraag kan gesteld worden, welke rol in dit opzicht Holland heeft vervuld. Het feit, dat de beteékenis van Nederland als politieke macht in den tegenwoordigen tijd geheel op den achtergrond is geraakt, leidt er licht toe het aandeel, dat wn' in de ontwikkeling van het volkenrecht hebben gehad, te onderschatten. Die invloed echter is speciaal op het gebied van het neutraliteitsrecht ter zee zeer belangrijk geweest.

Te verwonderen is dat niet. Het kleine maar machtige Holland leefde van den zeehandel, en had zijn politieke beteékenis aan den handel te danken. Het kon niet in tjjden, dat men elkander nagenoeg onafgebroken beoorloogde, bij het uitbreken van een strijd tusschen derden, uit vrees één der belligerenten boven den ander te bevoordeelen, de zeevaart tijdelijk stopzetten. Het moest laten doorvaren en het streven erop richten, den handel zooveel mogelijk tegen de belligerenten te beschermen.

Ook andere landen zijn, in tijden, dat zij neutraal bleven, voor den onzijdigen handel opgekomen, doch daartegenover stonden perioden van felle bestrijding, zoodra zijzelven in

Sluiten