Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tractaat met Elisabeth in 1585, Leicester hier te lande verschenen, of een scherp placaat wordt uitgevaardigd, waarbij aan ieder, onderdanen zoowel als neutrale buitenlanders, elke handel op den vijand, ook op Spanje en Portugal, wordt verboden; welk placaat echter al spoedig aldus wordt gewijzigd, dat het verbod van handel op Spanje en Portugal alleen voor de eigen onderdanen bleef gehandhaafd, 't Volk, dat morde over den handel van hier uit op den vijand, maakte Leicester het met deze placaten wel naar den zin, en ook den predikanten, die zoódanigen handel onzedelijk vonden, maar bij de regenten, die bewust waren van de groote beteékenis, welke de handel op Spanje voor Holland had, en bij de kooplieden, die in de verbodsbepalingen slechts een maatregel zagen om den Engelschen handel te bevoordeelen, wekten ze groote ontstemming. Zoodra Leicester dan ook weder is verdwenen, wordt aan de voorschriften niet meer de hand gehouden, en tegelijk met 'den eigen handel op den vijand, ook dien van de onzijdigen weer grooter vrijheid gelaten.

Nog een enkele maal herleeft in 1599 het absolute handelsverbod, doch daarna verlaat Holland deze practjjk. Als de tachtigjarige oorlog op zijn einde loopt, is het er in de eerste plaats op bedacht, den handel in geval van oorlog tusschen anderen zooveel mogelijk te beschermen. In 1646, toen „groote klachte was van dat de Fransche Oorlogh-Scheepen ende Bestellinghsvaerders de Hollandtsche zeer beschadigdhden in de Middellandtsche Zee", werd Reynst als Commissaris naar Frankrijk gezonden, en het gelukte hem een verdrag te sluiten voor vier jaar, waarin, althans naar de Hollandsche opvatting, het beginsel was neergelegd, waarvoor Holland voortaan met de grootste hardnekkigheid zou blijven strijden: het beginsel dat de neutrale vlag de lading dekt, de maxime: vrij schip vrij goed. Krachtens dit beginsel is vijandelijk goed aan boord van een vrij, d. i. neutraal, schip, zelf ook vrij, niet neembaar — met uitzondering

Sluiten