Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen dat, indien men niet kan vaststellen aan wiens zijde het recht is, men beide partijen gelijk moet behandelen. Waarvoor hij regels geeft, is dus niet de toestand van onzijdigheid gelijk wij dien kennen, en daarom is het zoo verkeerd geweest, dat men het contrabanderecht heeft willen vastknoopen aan De Groot's uitspraken. Het heeft ertoe bijgedragen, het geheele contrabanderegime te ontwrichten, het vervoer voor te stellen als een delict, dat zooveel mogelijk door de neutrale mogendheid zelve mo^st worden tegengegaan, en door den benadeelden belligerent bestraft kon worden. Een zienswijze, die wel past bh' de opvatting van De Groot — die wilde waken voor bcnadeeling van hem, die een justum bellum, een rechtvaardigen oorlog, voert, — maar die, hoeveel bijval ze ook in Duitschland en bij wat kortzichtige neutralen moge vinden, funest is in het neutraliteitsregime, zooals dit tot dusverre was aanvaard, omdat zij het militairisme in de hand werkt. Want, kunnen de staten in oorlogstijd zich niet meer van buiten af van oorlogstuig voorzien, dan zijn ze gedwongen maatregelen te nemen om zeiven de productie ter hand te nemen en groote hoeveelheden krijgsmateriaal reeds in vredestijd op te hoopen; den kleinen staten, wien de oorlogvoering zonder aanvoer van buiten af onmogelijk is, wordt zelfs de meest gerechtvaardigde zelfverdediging aldus belet.

Hugo De Groot's tweeledig contrabandebegrip — later sprak men van absolute en relatieve contrabande — heeft tot grondslag gediend voor het Britsche contrabanderegime. Het systeem paste den Engelschen voortreffelijk: het bond niet aan strenge normen, het gaf de gelegenheid beperking te eischen, als men neutraal bleef en de contrabandelu'st ad libitum uit te zetten, als men zelf in oorlog was. Vandaar dan ook, dat Nederland, dat meer en meer de zaken uitsluitend uit het oogpunt der neutralen ging beschouwen, zich tegen de theorie heeft gekant, en voor een enkelvoudig, scherp omlijnd en beperkt gehouden

Sluiten