Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet te kunnen stellen zonder middel, dat het mogelijk maakte om een vijandelijke haven of kuststrook van allen handel af te snijden, en op die wijze den vijand meer geneigd tot vrede te maken. Maar dat middel mocht niet van dien aard zijn, dat de dei minores het later op hun beurt ook konden toepassen tegen de Republiek en daarmede den handel onberekenbaar schade doen. De blokkade was daarom een voor Holland uiterst geschikt middel: men verbood nu niet alleen, zooals vroeger, maar legde een gordel van oorlogsschepen voor de kust. Aldus handhaafde men niet slechts het verbod, maar maakte het bovendien den minder machtigen staten, die niet over een zoo krachtige vloot beschikten, onmogelijk het voorbeeld na te volgen. Niets natuurlijker dan ook dan dat Holland, als het ziet dat de nieuwe methode school maakt, er alles op zet om te voorkomen, dat de eisch van effectiviteit der blokkade verslapt. In tal van de door de Republiek in de 2e helft der 17e eeuw gesloten txactaten, komt dit streven tot uiting, en ook na dien tijd werkt Holland steeds in die richting door. Ook in onze houding tegenover de blokkade, onbegrepen als zij is door de buitenlandsche schrijvers, vindt men weder het streven terug naar bescherming van den onzijdigen handel, dat' het kenmerk van onze geheele zeerechtspolitiek is geweest.

Ook later heeft Holland zich af en toe nog wel eens herinnerd, dat het de kans, zelf in een oorlog te worden betrokken, niet geheel en al moest verwaarloozen, en verzette het zich tegen voorschriften, die de vrijheid van den belligerent al te zeer zouden belemmeren. Zoo in 1874 op de Conferentie te Brussel, waar het gold het recht te handhaven van de burgerbevolking, die zich tegen den binnendringenden vijand verdedigt; zoo ook in 1899 op de le Haagsche Vredesconferentie, waar de Nederlandsche delegatie zich verzet tegen een verbod van de duikboot, 1'arme du faible, gelijk de Kapitein-ter-Zee Tadema het uitdrukte. ! Maar over het algemeen trad het slechts op ter bescher-

Sluiten