Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist omdat men inziet, hoe weinig langs den tot dusver ingeslagen weg van arbitrage-verdragen wordt bereikt, tracht men de oplossing in een andere richting te vinden. Niet in die van den Wereldstaat met één Wereldregeering en één Wereldparlement — de practische onuitvoerbaarheid van dat denkbeeld wordt thans wel algemeen erkend. Doch in die van een internationaal, alle staten omspannend gezag, bekleed met de macht om staten-misdaad en staten-onrecht te straffen. Maar om vast te stellen of zulk een misdaad en zulk onrecht worden gepleegd, heeft men toch een alle staten omvattende rechtsbedeeling noodig, en deze vereischt weder normen, die aan de uitspraken ten grondslag zullen liggen. Aan den wereldwetgever ontkomt men derhalve niet. Men kan wel trachten hem wat te camoufleeren door hem in de rechterlijke toga te hullen, doch daarmede bereikt men geen ander resultaat, dan dat het rechtsprekende orgaan tevens het wetgevende wordt. Ook deze oplossing is alleen bn' een hooge trap van ontwikkeling der internationale samenleving mogelijk.

Wat Hugo De Groot deed: in een tijd, dat het volkenrecht nog in de windselen lag, waarin nog elk spoor van wereldwetgeving en wereldrechtspraak ontbrak, de bevoegdheden der belligerenten afhankelijk stellen van de rechtmatigheid van hun zaak, bood een groot gevaar. De aanvaarding van die theorie in dien tijd had tot een volkenrechtelijke chaos moeten leiden, waarbij de zwakken, zoodra een conflict uitbrak, zouden zijn gedwongen zich te scharen, niet aan de zijde van het recht, maar aan de zijde van hem, voor wien ze het minst beschermd lagen. Dat is het, wat de volkenrechtswetenschap, met een klaren blik op de realiteit, heeft begrepen, toen zh' niet mede wilde gaan om de onderscheiding tusschen den rechtvaardigen en den onrechtvaardigen oorlog tot hoeksteen van het oorlogs- en neutraliteitsrecht te maken. Het is geen toeval, dat het juist weder een Hollander is geweest, die het scherpst in Grotius' theorie het mes heeft gezet. En vooral

Sluiten