Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij, die den bond hadden te verwezenlijken, hebben begrepen, dat de zoo slappe bodem van het internationalisme nog niet bestand is een grootsch Volkenpaleis te dragen. Wat men thans heeft opgetrokken is niet meer dan een zwak getimmerte en wie weet of niet zal blijken, dat ook dit nog te veel is geweest: dat de weg, dien de Haagsche Vredesconferenties hadden ingeslagen, de eenig practisch uitvoerbare is om tot een organiseering der Statensamenleving te geraken; dat het geheele zoo pompeus opgezette werk van Parijs toch weer moet eindigen in de banen van het werk van Den Haag. Maar deze weg is zóó lang en zal nog met zóóveel lijden van de volken gepaard gaan, dat het een misdaad zou zijn, niet elke poging te ondersteunen, die kans biedt hem te bekorten. En dat kan deze Volkenbond. Het is niet het voornaamste, wat er met zooveel woorden in het verdrag is komen te staan, wanneer Duitschland wordt toegelaten, wat voor reserves Amerika maakt of welke verplichting art. 10 oplegt.... De practische beteékenis der verdragsbepalingen moet men niet overschatten, omdat men reeds thans kan voorzien dat, werd de ontworpen organisatie in dezen vorm op de proef gesteld, zij die proef met zal doorstaan. Het groote belang van dit verdrag ligt hierin, dat het een gelegenheid tot samenwerking tusschen de volken schept, véél verder doorgevoerd, dan men tot dusver heeft gekend, en dat dóór die samenwerking de ontwikkeling van de internationale gedachte, de doordringing van de idee der onderworpenheid aan een allen omspannend recht, zal worden bevorderd. En, in wisselwerking, zal met den groei van het internationalisme de volmaking van den Volkenbond gepaard gaan.

Aan dezen geleidelijken uitbouw naar hunne krachten mede te werken, daarin ligt thans de taak der kleine staten. Mede te werken met vertrouwen op de macht van de zedelijke idee in de wereld, maar tevens met een open oog voor de realiteit rondom hen. Vooral dan zal de periode, welke thans aanbreekt, voor hen gevaren medebrengen,

Sluiten