Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

. De opkomst van den Islam op Java.

In het eerste kwart der 15de eeuw, toen de vervaltijd van het Madjapahitsche rijk reeds begonnen was ')> heeft de Islam zijn intree op Java gedaan.

Deze godsdienst had zich sinds de 8e eeuw van Arabië naar het Oosten en Westen uitgebreid; gedeelten van Perzië en Voor-Indië waren bekeerd en vanuit die landen bereikte de nieuwe leer het Oostelijker deel van Azië. In 1292 waren vele bewoners van het rijkje Perlak, dat toen in Noord-Soematra bestond en tijdens Hajam Woeroek aan Madjapahit onderhoorig was, reeds Mohammedanen geworden, onder invloed van Voor-Indische kooplieden.2) Vandaar breidde het geloof zich «ieds ruim 1300 over naburige staatjes als Samaedra-Pasei (eveneens onder Madjapahit gekomen) uit, waarop, zoowel ten gevolge van het huwelijk eener Paseische primes met- den koning aan den overwal, als door invloed van VoorIndische kooplieden uit Goedjarat (het schiereiland in westelijk Voor-Indië, ten Noorden van de Golf van Cambay) het toen pas onlangs gestichte Malaka op het einde der 14e eeuw volgde. Daar waren, volgens een Chineesch bericht, de vorst en zijn onderdanen in 1409 „ijverige Mohammedanen." Malaka nu heeft in de bekeering van den Archipel en in 't bizonder van Java een voorname rol gespeeld. 3) Alle kooplieden n.1. uit Voor-Indië, China, Achter-Indië, Japan en Java (d.w.z. Oost-Java) brachten sinds 't begin der 15e eeuw bij voorkeur daarheen hun waren, omdat de stad zoo gunstig gelegen was voor den doorvoerhandel en de moessons. Zij verbleven er om hun waren tegen andere in te ruilen, om victualiën voor de verdere reis in te slaan en den hun gunstigen vaarwind af te wachten. Van de groote koloniën vreemde handelaren, die in de stad gevestigd waren, nam die der Oost-Javanen, vooral afkomstig uit de groote handelssteden Toeban en Gresik, een zeer belangrijke plaats in. Deze „blijvers" vooral stonden voortdurend en in sterke mate onder invloed

*) Wikramawarddhana, de opvolger van Hajam Woeroek, regeerde van 1389 — 1400, waarna, onder diens dochter Soehita, de oorlog uitbrak met Bhre Wirabhoemi. Zie deel I pag. 101 — 103.

2) Volgens de mededeeling van Marco Polo, den Italiaan, die, na zijn verblijf in China bij Keizer Choebilai, op zijn terugreis in 1292 Soematra aandeed.

3) Zie voor 't binnendringen van den Islam op Java: Dr. B. J. O. Schrieke. Het boek van Bonang 1916.

Sluiten