Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheeten, ') gebouwd zouden hebben. Van Balambangan gingen zelfs, zooals wij zien zullen, aanvallen op de Mohammedanen uit.

Aan de Noordkust lagen, behalve Demak (toen nog aan zee) de volgende havensteden, die alle Mohammedaansch waren: vooreerst Djapara, dat over een groote menigte prauwen beschikte. De stad stond onder den regent van Kali Njamat, zoo genoemd naar de eigenlijke hoofdstad en residentie van het gebied, het meer binnenwaarts gelegen Kali Njamat. Hij was gehuwd met een dochter van Sultan Trenggana; verder ^idajoe, voorts Toeban, dat bestuurd werd door het geslacht der Arya TedjalTen ver strekkende handelsrelaties bezat, zooals met de Molukken en met de Philippijnen. Wegens het Mohammedaansch fanatisme zijner bewoners werd het door de Portugeezen vermeden. Nog grooter handelsstad dan Toeban was Gresik met Djaratan, de aanlegplaats voor de scheepvaarders, met overvloed van koopwaren en leeftocht. In 1523 had het een gevestigde Mohammedaansche bevolking van 23.000 zielen. 2) De positie van de stad was nog aanzienlijker geworden door de nabuurschap van den Soenan van Giri, wiens geestelijk gezag zich ver, zelfs over Ambon en Ternate, uitstrekte. Ondanks herhaalde slechte ondervindingen, welke de Portugeezen daar opdeden' bleven zij met de stad handel drijven, ofschoon zij zich veiliger voelden in het nog onbekeerde Panaroekan. Hier richtten zij een gedenksteen op, volgens henzelf,— met niet geringe overdrijving—als teeken van de verovering van alle rechten en van het bezit en de heerschappij over het geheele eiland Soenda (= Java). 3) Soerabaja bestond reeds lang, zooals wij weten, maar zijn beteekenis zou pas in het begin der 17e eeuw een aanvang nemen. 4)

1) Bij Ragadjampi; enkele ruïnen daarvan zijn nog aanwezig. De heer Rouffaer vraagt in „Eerste Schipvaart" pag. 188 noot 44 of Matjan Poetih soms gesticht kan zijn door den befaamden Menak Djingga („Roode Ridder") in 't begin der 16e eeuw.

2) Dr. B. Schrieke. Boek van Bonang pag. 25.

3) Veth, Java2 I pag. 287/8.

*) Semarang wordt door buitenlanders voor het eerst pas in ± 1580 genoemd.

Sluiten