Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moord, zelf zou bekleed hebben, dat duldde hij niet.') Door een sluipmoordenaar liet hij zoowel Prawata als diens echtgenoote ombrengen.

Toch kwam Penangsang hiermede nog niet veel verder, daar de echtgenoot van de op Prawata volgende zuster, Pangeran Hadiri van Kali Njamat, voorloopig in de rechten van den vermoorde trad en de voogdij over diens verweesd zoontje, Arya Pangiri, op zich nam. Pangeran Hadiri was voor Penangsang dus een nieuwe hinderpaal, die weggeruimd moest worden. Toen nu Hadiri en zijne echtgenoote zich naar Soenan Koedoes (den man, die juist tot den moord op Prawata had aangezet!) begeven hadden om over de wandaad, op hun broeder gepleegd, te klagen en straf voor den misdadiger te eischen, werd de pangeran op den thuisreis door huurlingen van Penangsang omgebracht. Ratoe Kali Njamat zwoer daarop geen kleed meer te dragen en zich slechts met haar haren te bedekken, zoolang de dubbele moordenaar niet gedood zou zijn en trok zich als fduizenares op den berg Danaradja terug. Spoedig stond Adiwidjaja van Padjang (= Djaka Tingkir) aan haar zijde, daar Arya Penangsang ook op hem een aanslag liet ondernemen, aangezien nu deze vorst den eerzuchtige nog in den weg stond.2) Nog juist bijtijds — de sluipmoordenaars bevonden zich reeds in 's vorsten slaapvertrek — werd de toeleg ontdekt en verhinderd.

Daarna probeerde Soenan Koedoes om Adiwidjaja naar zijn woonplaats te lokken en hem daar om te brengen, doch dit had evenmin succes. Nu bracht de zoo belaagde Padjangsche vorst een leger op de been en beloofde, dat hij, door wiens toedoen Penangsang zou vallen, Mataram van hem in leen zou krijgen. Adiwidjaja daagde daarop Arya Penangsang tot een tweegevecht te paard uit, toen een der dienaren van den Padjanger de list verzon het paard van den Arya wild te maken, door plotseling eenige merries los te laten. Penangsang viel hierdoor van zijn paard en werd door in hinderlaag opgestelde soldaten vermoord. Zijn gebied, Djipang, 3) werd, aan het Padjangsche toegevoegd.

Nu was het de beurt van Adiwidjaja om zich, door geen familielid gehinderd, als alleenheerscher over het Demaksche gebied te doen gelden. Den meerderjarig geworden zoon van Prawata, Arya Pangiri, stelde hij als zijn vazal over het eigenlijke Demak aan; hij gaf hem bovendien een zijner dochters tot vrouw. Een poging om zich als onafhankelijk vorst op te werpen, deed Arya Pangiri niet. De jongste zoon van Trenggana, Pangeran Timoer, werd boepati van Madoera. Pangeran Langgar van Sampang, de

Dr. J. Brandes. Arya Penangsang's rechten en pogingen tot herstel daarvan in Tijds. Bat. Gen. XLHI.

2) Tusschen Ratoe Kali Njamat en de vrouw van Adiwidjaja stond weliswaar nog een andere dochter van Trenggana, n.1. de vrouw van den Cheribonschen Pangeran Pasarean, doch deze woonde ver weg, terwijl Padjang in de buurt lag en de vorst daarvan gemakkelijk in het Demaksche zou kunnen optreden. Zie het genoemde artikel van Dr. Brandes.

3) Zuid-Rembang.

Sluiten