Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Bantam onder de regeering van Joesoep 1570—1580 en de voorvallen na diens dood.

Panembahan Joesoep, die in 1570 optrad, heeft geen lange, maar wel een voor West-Java belangrijke regeering gevoerd. Hij heeft n. k het aanleggen van sawahs in Bantam zeer bevorderd. Daarmede was de bevolking der Soendalanden in den ouden tijd stellig even goed bekend als die van het overige Java, doch zij vond het ladangen op het boschrijke terrein veel gemakkelijker en was geheel onverschillig voor de daaraan verbonden nadeelen voor den grond.') Het streven van den vorst had tot gevolg, dat meer lieden zich nu blijvend ergens vestigden, wat bij het algemeen gebruikelijke ladangsysteem niet mogelijk was. Van roofbouw plegende zwervers werden de menschen geleidelijk 2) gezeten lieden, die nu althans vatbaarheid voor eenige meerdere ontwikkeling kregen.

Kanalen en dammen voor den toevoer en de verdeeling van 't water liet de vorst verder aanleggen, waarvan het ontstaan van dorpen vaak het gevolg was.

Ook heeft Joesoep een jaar vóór zijn dood aan het bestaan van het Sjiwaïetische Pakoean een einde gemaakt. Over den val der stad bezitten wij slechts berichten van Inlandsche zijde, zoodat de juiste toedracht niet met zekerheid meegedeeld kan worden. Toch wordt aangenomen 3) dat het reeds verzwakte rijkje inderdaad, gelijk de overlevering meedeelt, door verraad in handen der Mohammedanen viel.

De toenmalige vorst van Pakoean, Praboe Seda, zou n.1. eens aan alle rijksgrooten een hoogere waardigheid gegeven hebben, behalve aan .één, den schoonvader van den koning. De gepasseerde was hierover zoo verbitterd, dat hij in geheime relatie trad met zijn broeder Ki Djongdjo,

!) Zie Dr. F. De Haan. Priangan IV pag. 211—216 en Dr. B. Schrieke. Tijds. Bat. Gen. LIX pag. 162.

2) De oude toestand bleef overigens in een groot deel van Bantam nog lang voortbestaan.

3) Door Dr. Hoesein Djajadiningrat. Crit. Besch. pag. 138 — zijn verhaal is hier gevolgd.

Sluiten