Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE HOOFDSTUK.

Het overige West-Java in het midden der 16e eeuw.

Over Djacatra en Cheribon bezitten wij voor dezen tijd bijna geen berichten. Het eerste gebied, dat zich naar het Zuiden waarschijnlijk uitstrekte tot de waterscheiding, welke nu nog de grens tusschen Batavia en de Preanger vormt, stond onder Bantam en werd eerst door den schoonzoon van Hasanoeddin, Ratoe Bagoes Angke en daarna door den zoon van dezen, Pangeran Djacatra, bestuurd. De laatste was gehuwd met zijn nicht, Ratoe Pembajoen, die een kleindochter van Hasanoeddin en een kind van diens zoon Pangeran Padjadjaran was.

De hoofdstad, op zeer moerassigen grond gelegen, bezat geen muren, doch slechts een pagger ter verdediging. Het middenpunt van de plaats: de bamboe-woning van den pangeran, de aloen-aloen, de moskee en de pasar, lag aan de westzijde der Tjiliwoeng, evenals de sawahs van den vorst; aan den rechteroever stonden echter ook huizen o. a. van Chineezen, die er handelden of een bedrijf uitoefenden. Als .koopstad verzonk het al spoedig bij het opbloeiende Bantam in het niet. Levensmiddelen echter: klappers, vruchten, verschillende palmwijnen, arak en kippen waren er in overvloed en goedkoop te krijgen. Het land was, evenals Cheribon, nog bijna geheel bedekt met dicht oerwoud, dat vol wild — varkens, herten en tijgers — zat.

Wat Cheribon betreft: er is reeds gezegd, dat na Soenan Goenoeng Djati's dood ( + 1570) zijn achterkleinzoon Pangeran Ratoe daar als vorst optrad en hoe deze Bantam, dat hoogheidsrechten over Cheribon wilde doen gelden, liefst buiten zijn zaken hield. Tot hoever zijn gebied zich uitstrekte is niet met zekerheid te zeggen. Een groot deel van de Preanger — het zuidelijke stuk uitgezonderd — hoorde er stellig toe, in 't Oosten werd het o. a. begrensd door Banjoemas, dat aan Mataram hoorde. Westelijk reikte het waarschijnlijk niet verder dan de Tjimanoek, hoewel het gebied tot de Tjitaroem er ook een tijd lang toe behoord kan hehben.

Sluiten