Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de kunsten waren de tijden vol beroering evenmin bevorlijk. In de literatuur kon men met het oude niet voortgaan en daar geen vorstelijk hof zich nog om letterkunde bekommerde, kon er zich bij gebrek aan een goeden voedingsbodem niets nieuws ontwikkelen. Wat de bouwkunst betreft, deze ontving van den Mohammedaanschen godsdienst geen nieuwe inspifatie. Men bleef de bestaande Hindoesche modellen navolgen, zelfs voor moskeeën, graven en vorstelijke kratons, zonder dat iemand er zich aan stootte of misschien: het zich bewust was.1) Een specifiek Mohammedaansche kunst is op Java evenmin als in de rest van den Archipel ontstaan.

Senapati was zeker niet kunstzinnig opgevoed en had gedurende zijn gansche leven steeds zijn aandacht op de zaken des oorlogs gericht. In 1601 overleed hij, nadat van zijn negen kinderen zijn zoon Mas Djolang tot zijn opvolger was aangewezen. De grondvester van Mataram's macht werd op dezelfde plaats begraven als zijn vader: te Pasar Gede, waar zijn graf nog in hooge eere staat.

i) Men kan in de Encyclopaedie v. N. I. 11 (le druk) pag. 332 „Kunst" van den heer Rouffaer een opsomming vinden van.de zaken, waarin het Hindoeïsme zich gehandhaafd heeft.

Sluiten