Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hollanders begrepen, dat het succes van het groote leger geheel afhing van de al of niet aanwezigheid van voedsel en zij besloten alle voorraden, die zij vermeesteren konden, te vernietigen D.t geschiedde m Tegal en te Gabang, in Cheribon, waar reusachtige padibergen, honderden prauwen en huizen, die er mee opgevuld waren, verbrand werden (Juli 1629)Hierdoor was het leger, eer het tot vechten kwam, reeds tot ondergang gedoemd De voortrekkers ervan kwamen den 21sten Augustus bij Batavia aan ') Vluchtelingen, die binnen de stad kwamen, vertelden van het groot aanta. troepen, paarden en kanonnen, dat naderende was, maar ook reeds dat er al gebrek aan rijst onder de manschappen heerschte. Het leger, dat veel vertoon maakte met vaandels, vlaggen, olifanten en ruiten, werd aan de drie kanten der stad, buiten bereik van het geschut, opgesteld

In de eerste week van September begonnen de vrij onbelangrijke vijandelijkheden. De Javanen legden sterke loopgraven en schanswerken aan daarmee zij in het westen en in het zuiden de reduiten dicht naderden, doch eTTa^ike aanval op een daarvan had geen succes. Den 17den September deden de Hollanders een uitval op de Mataramsche werken die dicht de wallen genaderd waren, de voorste gedeelten gingen in brand op, doch de rchSU^leven intact en werden spoedig weer uitgebreid. Onderwijl hadden "e Javanen ook hun geschut geplant (o.a. twee stukken ^ de Hol a d indertijd den keizer present hadden gegeven) en schoten zij den 20sten hun eeïte kogel af. De kanonnen richtten wel eenige schade aan, maar veel kwaad deden zij in het algemeen niet.

In den nacht van 20 op 21 September stierf plotseling de G.G. Coen vermoedelijk aan cholera, J waaraan hij reeds eenige dagen leed zonder «Tel acht op te slaan. Van hem waren alle maatregelen ter verdediging 1^S& uitgegaan. Zijn opvolger, Jacques Specx, 3) had ze slechts

VerVloïiZ7o* had in het Javaansche leger al talrijke slachtoffers gemaakt en ve e soldaten liepen weg om op Bantamsch gebied aan eten fe komen In de omstreken van Batavia was niets te krijgen, daar-deaanplanïingen 1 er bestaan hadden, door het voorgaande leger vernield wareP De Hollanders achtten het gewenscht met een nieuwen uitval op de

uLout Toen enige 'Hollanders den laten October de voorste verISIJZZL^ steken, boden de Javanen ha.st geen tegenstand

TTlTde inlichtingen van Warga juist waren, had het leger ongeveer twee maan^rden oudere ziekten genoemd, zooals dysenterie.

Deze S door Bewindhebbers in Holland nooit als O. O. erkend.

Sluiten