Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na hare installatie op 10 September 1919 heeft de Staatscommissie in de eerste plaats de door haar te volgen werkwijze overwogen. Hierbij viel allereerst te besluiten welk karakter aan het onder a. aan haar opgedragen onderzoek behoorde te worden toegekend. Hoezeer het in beginsel wellicht wenschelijk zou zijn geweest in de eerste plaats de bestaande duurte aan een onderzoek van eenigen omvang te onderwerpen en daarna de onder b. aan haar voorgelegde vragen te overwegen, heeft de Staatscommissie zich niet verantwoord kunnen achten deze gedragslijn te volgen. Doordrongen van de wenschelijkheid, dat, wanneer er voor ingrijpen in het duurtevraagstuk aanleiding kon bestaan, daartoe strekkende voorstellen zoo spoedig mogelijk werden ingediend, heeft zij gemeend reeds dadelijk een aanvang te moeten maken met het onder het oog zien van de verschillende denkbeelden, die uit een oogpunt van duurtebestrijding voor overweging in aanmerking konden komen, en daarnaast zich te moeten beperken tot het inwinnen van op korten termijn te verkrijgen inlichtingen. Hierbij kwam, dat, waar aan de Staatscommissie geenerlei zelfstandig enquêterecht was toegekend, haar onderzoekingen bezwaarlijk anders dan van algemeen of statistisch karakter zouden kunnen zijn.

In de eerste plaats werd besloten zich te richten tot het publiek. Op 17 September werd bij wege van advertentie in de dagbladen aan vereenigingen en comités werkzaam op maatschappelijk gebied en aan industriëelen, kooplieden, winkeliers en anderen, die uit hoofde van hun functie of beroep met de vervaardiging of verhandeling van levensbehoeften in den ruimen zin in aanraking komen, de vraag gericht om, wanneer hun nopens de huidige duurte van levensbehoeften, de oorzaken, welke tot die duurte leiden en de mogelijkheid van bestrijding gegevens mochten ten dienste staan, welke voor het aan de Staatscommissie opgedragen onderzoek van nut konden zijn, deze schriftelijk aan de Staatscommissie te willen mededeelen.

De bedoeling dezer vraag werd in een communiqué als volgt nader toegelicht:

Wat de Staatscommissie met het door haar gedaan verzoek in de eerste plaats beoogt, is het bijeenbrengen van nauwkeurig omschreven, gecontroleerde gegevens nopens de vraag, of en in hoeverre de tegenwoordige duurte mede beheerscht word'

Sluiten