Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door factoren, die wellicht zouden kunnen liggen binnen het bereik van wetgever of publieke opinie hier te lande.

Als oorzaken van de tegenwoordige duurte pleegt in 'dit verband op tal van verschijnselen te worden gewezen: vermindering der eigen productie; moeilijkheden in den aanvoer van artikelen en grondstoffen van elders; prijsopdrijving bij de vervaardiging, den invoer uit den' vreemde en de verdere verhandeling van artikelen en grondstoffen; beperking van aanbod; uitschakeling of beperking van concurrentie, hetzij bij afspraak, hetzij feitelijk; verkorting van de vrijheid van afnemers ingevolge onder den druk van den oorlog aanvaarde contractueele verplichtingen; opdrijving van vrachten en verdere ten laste van den verbruiker vallende kosten; en meer dergelijke verschijnselen. Sommige dezer verschijnselen zijn van algemeenen aard, van andere zal, wanneer zij zich voordoen, de wijze waarop en de mate waarin zulks het geval is, bij speciale artikelen en grondstoffen en in speciale takken van groot- en kleinbedrijf en van groot- en kleinhandel belangrijk kunnen uiteenloopen.

Van een nadere omschrijving der verzochte gegevens meent de Staatscommissie zich te moeten onthouden. De gegevens zullen in het bijzonder betrekking moeten hebben op de voornaamste levensbehoeften in den ruimen zin van het woord (voeding, kleeding en schoeisel, verwarming) Inclusief grondstoffen en tusschenproducten.

Voorts zal de Commissie mededeeling op prijs stellen van maatregelen, van particuliere zijde genomen tot opvoering der productie of tot beperking van den prijs van levensbehoeften, en van de daarmede tot dusver in eigen of ruimer kring bereikte resultaten.

De Staatscommissie zal slechts acht kunnen slaan op nauwkeurig omschreven, concrete gegevens. Algemeene klachten en verlangens zullen terzijde worden gelegd.

Het aantal antwoorden door de Staatscommissie op hare vraag ontvangen, is beperkt gebleven. In totaal zijn ruim 80 antwoorden ingekomen, waaronder van zeer verschillend gehalte. Wanneer de Staatscommissie dit resultaat teleurstellend acht, doet zij hiermede niet af aan de waarde van verschillende antwoorden, waarin met name over het vraagstuk der duurtebestrijding en daarmede verband houdende vraagstukken belangwekkende beschouwingen worden geleverd. Het getal is evenwel te klein geweest dan dat gevolgtrekkingen van meer algemeenen aard mogelijk zouden zijn, terwijl voor het eventueel instellen van verdere onderzoekingen de antwoorden slechts zeer weinig aanwijzingen gaven.

Tegelijkertijd richtte de Staatscommissie zich tot verschillende consulaire ambtenaren in den vreemde. In antwoord op haar daartoe strekkend verzoek ontving zij van den consul-generaal te Londen, den consul te Parijs, den wnd. consul-generaal te New-York en den consul-generaal te Toronto uitvoerige gegevens nopens de duurtebestrijding in de betrokken

Sluiten