Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te begeven in het feitelijk Regeeringsbeleid, daargelaten nog dat haar de- bevoegdheid ontbrak zich de noodige gegevens zelfstandig te verschaffen, meende zij, waar het hier een principiëele vraag betrof, van dit beginsel te mogen afwijken. Daar de genoemde vraag, behalve aardappelen, ook hef brood kon betreffen, werd aan het Rijksgraanbureau verzocht de noodige inlichtingen van het Bureau te mogen ontvangen. Een vertegenwoordiger van het Bureau heeft daarop de zaak mondeling in eene vergadering der Staatscommissie toegelicht. Hierop richtte de Staatscommissie op 16 October een schrijven aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Na eenig overleg vond enkele weken later een onderhoud plaats tusschen den Minister en een door de Staatscommissie aangewezen sub-commissie. De Minister zegde in dit onderhoud aan de sub-commissie toe, dat hij zou overwegen de becijferingen ter zake alsnog aan de Staatscommissie over te leggen. Deze becijferingen werden echter niet ontvangen. De Staatscommissie was hierdoor niet in de gelegenheid nader te overwegen, welk standpunt zij in dezen verder zou hebben in te nemen.

De Staatscommissie heeft gemeend zich, vooruitloopend op haar eindrapport, enkele malen tot den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel te moeten wenden, terwijl omgekeerd enkele malen haar advies is ingewonnen. Van een en ander wordt op de betrokken plaatsen in de volgende bladzijden melding gemaakt. Een schrijven van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel inzake den invloed van verhooging der ambtenaarssalarissen op de loonen in particulieren dienst en op het prijsniveau in het algemeen is met het antwoord der Staatscommissie als bijlage E aan het rapport toegevoegd. .

Ten slotte mag de Staatscommissie haar dank betuigen voor den steun, dien zij in verschillend opzicht bij haren arbeid van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, inzonderheid van de afdeeling Volksvoeding, heeft mogen ondervinden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam dankt zij eveneens voor het verstrekken van verschillende gegevens.

De resultaten van de overwegingen der Staatscommissie zijn neergelegd in het navolgend rapport. In Hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling en de oorzaken der duurte in het algemeen.

Sluiten