Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

De Duurte.

omvang. Cijfers, welke van het algemeen verloop der prijzen hier te lande een scherp omlijnd samenvattend beeld vermogen te geven, zijn moeilijk te verschaffen. Ook van het prijsverloop, artikelsgewijs, werden, althans wat de groothandelsprijzen betreft, toen de Staatscommissie haar taak aanving, slechts betrekkelijk geringe gegevens gepubliceerd. Vandaar dat de Commissie, toen zij zich bij haar reeds genoemd schrijven van 23 September 1919 wendde tot een reeks gemeentebesturen, bij het in bijlage B gevraagde statistische materiaal in de eerste plaats toezending verzocht van cijfers nopens groot- en kleinhandelsprijzen en hunne onderlinge verhouding vóór en gedurende den oorlog en thans. In antwoord ontving de Staatscommissie van verschillende gemeente* besturen gegevens hierop betrekkelijk: met name door de gemeentebesturen van Enschede en Schiedam werden uitvoerige gegevens overgelegd.

Intusschen hebben sedertdien de prijsstatistieken zoowel van het Centraal Bureau voor de Statistiek als van het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam belangrijke uitbreiding ondergaan, zoodat thans beschikt wordt over gedetailleerde gegevens nopens het prijsverloop van een groot aantal artikelen zoowel in den groot- als in den kleinhandel, zij het dat de gedetailleerde cijfers, wat den groothandel betreft, niet verder teruggaan dan tot 1919. De Staatscommissie mag voor deze gedetailleerde gegevens verwijzen naar de maandelijksche publicatie van beide bureaux, terwijl enkele samenvattende cijfers in bijlage A van'dit rapport zijn weergegeven.

Wat den groothandel betreft publiceert het Centraal-Bureau thans een tweetal indexcijfers, welke in bijlage A onder Ic zijn afgedrukt. Het eerste cijfer omvat 48 verschillende artikelen, het tweede 31, in het bijzonder voedingsmiddelen. Deze cijfers, welke een voorloopig karakter dragen, geven een beeld, hetwelk in verschillend opzicht niet

Sluiten