Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbelangrijk afwijkt van het verloop in andere landen. De oorzaken hiervan worden in de genoemde bijlage nader uiteengezet.

Van het 'algemeen internationaal prijsverloop van de voornaamste groothandelsartikelen en grondstoffen vermogen wellicht de cijfers van den Engelschen Economist nog het beste beeld te geven. De cijfers eijn eveneens in extenso in bijlage A opgenomen, zoodat hier met een overzicht van de driemaandelijksche totaalcijfers wordt volstaan:

1901 — 1905 100 1 Jan. 1916 165.1 1 Oct. 1917 256.1 1 Juli 1919 281.3

I Juli 1914 115.9 1 April 1916 182.4 1 Jan. 1918 263.2 1 Oct. 1919 299.4

I Oct. 1914 126.4 1 Juli 1916 191.5 1 April 1918 266.6 1 Jan. 1920 334.7

I Jan. 1915 127.3 1 Oct. 1916 201.0 1 Juli 1918 277.5 1 April f920 379.6

I April 1915 150.2 1 Jan. 1917 223.0 1 Oct. 1918 283.5 1 Juli 1920 356.7

I Juli 1915 147.7 1 April 1017 240.9 1 Jan. 1919 277.0 1 Oct. 1920 347.5

1 Oct. 1915 151.6 1 Juli 1917 256.6 1 April 1919 259.4

Er moet evenwel op gewezen worden, dat voor directe conclusies ïopens het prijsverloop van de betrokken goederen hier te lande deze :ijfers niet bruikbaar zijn. Niet alleen zijn zij gebaseerd op prijzen in jonden sterling, zoodat de wisselkoers zijn storenden invloed uitoefent1), naar bovendien is het internationaal verband tusschen de prijzen beangrijk minder nauw dan voorheen. Niet alleen geldt dit voor de )orlogsperiode, maar ook thans, nu het internationaal verkeer zich •eeds sedert geruimen tijd in belangrijke mate heeft kunnen herstellen, jlijven als gevolg van daartoe strekkende overheidsmaatregelen voor :en aantal goederen belangrijke internationale prijsverschillen gehandhaafd. De prijsverhoudingen op het gebied der steenkool zijn hiervan het neest sprekende voorbeeld.

Naast de Engelsche verkrijgen ook de in bijlage A medegedeelde \merikaansche cijfers onder de tegenwoordige omstandigheden toenemende >eteekenis.

Wat de kleinhandelsprijzen betreft, staan voor Nederland in het )ijzonder ten opzichte van voedingsmiddelen uitvoerige cijfers ten dienste, vaarvoor eveneens naar de bijlagen verwezen wordt. Hieronder volgen ie groepsgewijze totaalcijfers. Het onderste cijfer, aangeduid als „berekend

*) Sedert begin 1915 heeft de koers van het pond sterling ten opzichte van den iJederlandschen gulden regelmatig een disagio vertoond, schommelend tusschen 6 en

2 °/o, evenwel met twee inzinkingen, in den zomer van 1918 en den overgang 919—1920.

Sluiten