Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemiddelde", is vastgesteld met in achtneming van de plaats, die de verschillende groepen innemen in de totale uitgaven voor levensmiddelen door de bevolking met lagere inkomens. Intusschen moet bij de waardeering van dit gemiddelde niet uit het oog worden verloren, dat verschillende levensmiddelen, waaronder in de eerste plaats aardappelen en groenten, en voorts o.a. eieren, in de statistiek niet zijn opgenomen. De moeilijkheid verbonden aan het verkrijgen van juiste, algemeen geldende cijfers nopens het prijsverloop dezer artikelen is hiervan oorzaak. Met name ten opzichte van groenten staat men voor groote moeilijkheden.

De prijzen bedroegen gemiddeld over:

in 1913 f ~ 7

April Aug.

gesteldop: 1914 1915 1916 1917 1918 1919 ^ ig°Q

Groep brood 100 106.5 121.0 115.3 147.7 162.4 184.5 198.5 218.5

„ andere meelspijzen

en grutterswaren . 100 107.1 132.7 135.3 175.7 148.1 195.9 219.4 225.1

„ melk en kaas. . . 100 103.0 108.7 114.5 129.9 160.0 173.0 171.3 182.3

vleesch 100 99.6 116.6 107.0 103.7 197.6 265.5 237.5 262.5

vetten 100 103.8 124.1 125.7 168.4 183.6 190.0 220.3 230.3

„ kruidenierswaren en

genotmiddelen . . 100 100.2 112.2 136.5 187.6 212.2 209.6 206.0 207.8 I '

Berekend gemiddelde van

alle artikelen 100 103.0 117.2 120.9 150.4 180.6 201.9 205.6 218.6

Een tweede statistiek van het Amsterdamsche Bureau vinde hier eveneens plaats. Zij geeft een tweetal cijfers nopens de kosten van levensonderhoud van arbeidersgezinnen. Het eerste cijfer houdt rekening met de verandering in levenswijze op het oogenblik, dat het cijfer werd vastgesteld, het tweede neemt de levenswijs van 1910-1911 tot grondslag. Cijfers van jaren vóór 1917 zijn niet beschikbaar. Ook bij het 'weergeven van deze cijfers moeten enkele reserves worden gemaakt, waarop op blz. 25 nader wordt teruggekomen. Deze reserves hebben tengevolge, dat, van hoeveel beteekenis het algemeen verloop dezer cijfers moge zijn, ook hier aan de absolute cijfers slechts eene beperkte gelding mag worden toegekend.

Sluiten