Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of wel het aan het eind van den oorlog uitstaand bedrag inderdaad geacht kan worden toenmaals ten volle in omloop te zijn geweest. Invloed van beteekenis kan aan een en ander evenwel niet worden toegekend. Daartegenover gingen ook in deze periode de bankcredieten, speciaal bij de particuliere bankinstellingen, voort zich uit te zetten, terwijl daarnevens de bij voortduring lage rentestand der geldmarkt zijn invloed in ongunstigen zin op het prijsniveau heeft doen gevoelen. Een rentestand, abnormaal te achten niet alleen in verhouding tot de reëele rente onder de huidige omstandigheden, maar ook in vergelijking met den rentestand in landen, ten opzichte waarvan de Nedertandsche gulden een disagio aanwijst. Op de in dit verband rijzende vragen wordt nog met een enkel woord teruggekomen.

Ook in deze tweede periode van prijsstijging hebben zich belangrijke verschuivingen voorgedaan in de verdeeling van het inkomen. Belangrijke inkomens werden in verschillende kringen genoten uit oorzaken van soortgelijken aard als het oorlogswinstverschijnsel gedurende den oorlog; ook thans beteekent de prijsstijging als zoodanig concentratie van winst; factoren als het gedurende den oorlog belangrijk toegenomen verschijnsel van aaneensluiting en trustvorming en in het algemeen zekere uit den oorlog stammende stroefheid in het verkeer lieten mogelijkheden van prijsopslag, die in andere tijden bij een juist functionneeren van het stelsel van vrije mededinging uitgesloten zouden zijn geweest. Van groote beteekenis voor het inkomen van bepaalde groepen hier te lande zijn voorts o.a. de winsten behaald op den uitvoer van producten uit onze koloniën.

Daarnevens kenmerkt deze tweede prijsstijgingsperiode zich evenwel door eene belangrijke rijzing in het algemeene loonpeil, een rijzing, die feitelijk reeds had ingezet in de overgangsperiode van aanvankelijke prijsdaling, dadelijk na den wapenstilstand.

Cijfers, waarin deze groepsgewijze inkomensverschuivingen tot uiting worden gebracht, ontbreken. Hetzelfde geldt van cijfers van voldoend algemeen karakter om van deze loonbewegingen en in het algemeen van de loonstijging hier te lande sedert het begin van den oorlog een bij benadering juist beeld te geven.

Op de ernstige leemten, die in dit opzicht in het beschikbare statistische

2

Sluiten