Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Directe beteekenis hebben deze cijfers slechts op het beperkte gebied door hen bestreken, terwijl de cijfers onder I en II hoofdzakelijk bedrijfstakken betreffen, die sedert de laatste jaren een gunstige conjunctuur doormaken. Intusschen is deze laatste omstandigheid voor een deel uitgeschakeld, doordat het uurloon tot basis is genomen en niet het totale weekinkomen.

Wat betreft de beteekenis van de onder III en IV weergegeven cijfers nopens de gemeenteloonen, merkt de Staatscommissie op, dat in het algemeen mag worden aangenomen, dat in verschillende particuliere bedrijven de loonstijging aan die van het personeel in gemeentedienst is voorafgegaan, in andere gevallen, speciaal wat de laatste loonstijgingen betreft, verschillende particuliere bedrijven op de overheid zijn gevolgd. Aan het-algemeen verloop dezer cijfers is mitsdien grooter beteekenis te hechten dan alleen voor de betrokken groepen van gemeentewerklieden. Intusschen geldt dit stellig niet voor alle bedrijven en met name ook niet voor alle deelen des lands. De Staatscommissie wijst er voorts nog op, dat de belangrijk sterkere toeneming, die over het algemeen het loon van het jeugdige personeel heeft ondergaan en die in vele gevallen voor het totale gezinsinkomen van belangrijke beteekenis is, in deze cijfers niet tot uitdrukking komt.

Alvorens nader op de consequenties van deze verschillende inkomensstijgingen op het prijsniveau en in het algemeen op het duurtevraagstuk in te gaan, is het wenschelijk met enkele woorden terug te komen op de factoren, welke zooeven als bijzondere oorzaken van prijsopslag onder de huidige verhoudingen werden aangewezen. Genoemd werden het verschijnsel van aaneensluiting en trustvorming en voorts zekere algemeene stroefheid in het verkeer.

Beide verschijnselen zijn uitvoerig besproken in § 3 van de Memorie van Toelichting van het als bijlage D aan dit rapport toegevoegd ontwerp van wet. Wat het verschijnsel van trustvorming aangaat, wordt er aldaar op gewezen, hoe verschillende oorzaken dit verschijnsel gedurende den oorlog in de hand moesten werken. De mogelijkheid werd niet ontkend, dat verschillende van de gedurende den oorlog tot stand gekomen vormen van aaneensluiting en samenwerking allengs weder zouden verdwijnen, doch voorshands werd voor verschillende artikelen de

Sluiten