Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat het boterverbruik aangaat, zijn gegevens te vinden in het verslag van den Landbouw over 1919. De aldaar afgedrukte cijfers, waarvan enkele aan den voet dezer pagina worden weergegeven 1), geven intusschen op zichzelf allerminst een juist beeld van het werkelijk verbruik, aangezien behalve met de gecontroleerde boter ook met de ongecontroleerde boter, welke vrijwel geheel hier te lande verbruikt wordt, rekening moet worden gehouden. De productie dezer ongecontroleerde boter was over 1910 te schatten op pl.m. 19.3 millioen K.G., zoodat het totale binnenlandsche boterverbruik voor dat jaar te stellen is op 33.741.000 K.G. Was de productie van ongecontroleerde boter in 1919 gelijk gebleven aan die van 1910, dan zou 1919 een boterverbruik aanwijzen van 48.852.000 K.G. Het is echter op goede gronden aan te nemen — aldus het verslag —, dat de productie van ongecontroleerde boter aanzienlijk is teruggegaan. Toch vermoedelijk niet zooveel, of wij mogen nog altijd eene belangrijke stijging van het binnenlandsche boterverbruik aannemen sedert 1910. Volgens de wekelijksche cijfers der af deeling Volksvoeding van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel vertoont het verbruik in 1920 tot dusver weder een belangrijk hooger cijfer dan 1919. Voorts zij nog aangeteekend dat het lagere productiecijfer voor 1919 onder meer toegeschreven wordt aan „het waarschijnlijk duurzaam toegenomen verbruik van versche melk". Ernstige aandacht verdient ook het aanzienlijk teruggegaan uitvoercijfer.

Wat suiker aangaat wijzen de voor het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde cijfers op een gemiddeld gebruik per hoofd van:

1907—1911 14.75 K.G.

1912 15.46 „

1913 ■ 16.19 „

1914 15.98 „

1915 16.68 „

1916 18.89 „

1917 20.94 „

1918 25.94 „

1919 23.90 „

1920 (eerste halfjaar) 24.04 „

') Cijfers nopens productie, meer uitvoer en verbruik van gecontroleerde boter: jaren: Productie: Meer uitvoer: Verbruik: 1910 45.208.000 K-G. 30.767.000 K.G. 14.441.000 K.G.

1913 50.267.000 _ 34.560.000 ,. 15.707.000 „

1916 60.809.000 „ 35.383.000 ., 25.426.000 .,

1919 42.990.000 „ 13.438.000 „ 29.552.000 „

Sluiten