Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medegedeeld, is toch over de eerste 9 maanden van 1920 het gemiddeld verbruik aan Regeeringsmeel zelfs beneden 12.000 ton gebleven1).

Ook bij het grove roggebrood, waarvoor thans geen regeeringstoeslag meer gegeven wordt, is gelijke daling merkbaar. Terwijl even tevoren het gemiddeld maandelijksch verbruik ca. 10.000 ton bedroeg, was dit reeds gedaald op 9.500 ton en verwachtte de Minister verdere daling tot 9.000 ton in de zomermaanden.

Ook deze cijfers mogen slechts met inaanmerkingneming van alle bijkomende factoren, waarbij o.a. de qualiteit van het brood niet zonder beteekenis is geweest, worden geraadpleegd. Voorts moet rekening worden gehouden met het feit, dat het bereiden van z.g. vrij bruinbrood uit inlandsche tarwe weder mogelijk is geworden, terwijl bij de door den Minister uitgesproken verwachting voor de eerstvolgende periode ook de voorgenomen verhooging van de meelprijzen een rol speelt. Niettemin kan geconstateerd worden, dat, had de bevolking zich in het algemeen in haar verbruik beperkingen van eenige beteekenis moeten opleggen, het verloop dezer cijfers een sterk afwijkend karakter zou hebben moeten vertoonen.

') Hieronder volgen cijfers nopens het verbruik in een aantal gemeenten in verschillende deelen des lands.

Teneinde beide jaren te kunnen vergelijken, is het cijfer van 1919 omgerekend eveneens naar een verbruik van 9 maanden.

Totaal verbruik 9 maanden Januari—

1919. 1919. September IS

Groningen 695 ton 521 ton. 313 ton.

Leeuwarden 380 , 285 176

Assen 275 „ 206 „ 193

Arnhem 1.377 1.033 „ 1.444

Zwolle 433 „ 325 „ 336

Utrecht 8.585 „ 6.439 „ 4.375

Amsterdam 10.878 „ 8.158 „ 2.364

Haarlem 3.335 „ 2.501 „ 1.147

's-Gravenhage 10.692 „ 8.019 „ 3.535

Rotterdam 18.443 „ 13.582 „ 4.078

Middelburg 798 ....... 598 „ 369

's-Hertogenbosch 1.315 , 986 „ 795

Maastricht 2.239 1.704 „ 1.842

Met name in de drie grootste steden blijkt Van een zeer belangrijken achteruitgang, ondanks de aanzienlijke prijsstijging van het wittebrood.

Sluiten