Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terugslag op die groepen, wier inkomen achterbleef, reeds tot staan zou zijn gekomen.

In dit verband moet met name de ontwikkeling, die de dollarkoers in de laatste maanden genomen heeft, ernstige bezorgdheid wekken. Langen tijd heeft de Nederlandsche gulden zijn waarde tegenover den dollar ten volle weten te handhaven. Gedurende en in den eersten tijd na den oorlog was de positie zelfs te onzen gunste. In den loop van 1919 evenwel kwam hierin wijziging. Gedurende een aantal maanden bleef het disagio nog tot 6 a 7 % beperkt, thans is de koers opgeloopen tot ongeveer ƒ 3,20, wat een disagio van ruim 25 °/o vertegenwoordigt. Waar de dollar tot dusver zijn goudwaarde ten volle heeft weten te handhaven, beteekent deze koersverschuiving dus, dat thans voor het eerst de Nederlandsche gulden zich in belangrijke mate van het goud heeft losgemaakt.

Zoovele factoren van allerlei, ook tijdeüjken aard kunnen op den stand der wisselkoersen invloed uitajrfenen, dat niet dan met groote voorzichtigheid uit het oogenblikkelijk koersniveau conclusies kunnen worden getrokken. Op de vragen, die in dit verband kunnen rijzen, wordt in Hoofdstuk II nader teruggekomen. In het algemeen kan echter worden opgemerkt, dat, naarmate het koersniveau zich blijkt te handhaven en voortgaat zich te voltrekken langs dezelfde lijn, de waarschijnlijkheid toeneemt, dat naast evenbedoelde factoren in dit koersverloop tegelijk de voortgang van het geschetste proces zich afteekent. Reeds werd erop gewezen, hoe de toegenomen consumtie zich uiten moet in een druk op de wisselkoersen. Inderdaad ligt in deze toenemende consumtie, waar geen naar verhouding gestegen productie tegenover staat, het groote gevaar van den huidigen toestand.

Wat langs anderen weg kan worden beproefd teneinde verdere depreciatie van het ruilmiddel tegen te gaan, is stellig niet zonder beteekenis. Vóór alles gaat het evenwel om herstel van de juiste verhouding tusschen productie en consumtie. Verder afglijden op het hellend vlak, waarop ons land zich bevindt, kan in laatste instantie slechts voorkomen worden door vermeerdering van arbeidspraestatie en inperking van verbruik door alle klassen der bevolking.

Met de gestegen consumtie houdt de kwetsbaarheid van het econo-

Sluiten