Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misch organisme gelijken tred. Reeds werd opgemerkt, dat onder de huidige verhoudingen met de mogelijkheid van een ernstigen conjunctuuromslag gerekend moet worden. De geschiedenis zoowel na de Napoleontische oorlogen als na den Fransch-Duitschen oorlog ondersteunt zulks. Tevens leert zij echter, dat in zoodanig geval in de eerste plaats die landen getroffen werden, waar de positie vergelijkenderwijs het gunstigst was en de algemeene consumtie het grootst, niet die, waar zelftucht of de druk der omstandigheden tot soberheid hadden gevoerd.

Nog in ander opzicht is inperking der consumtie en verhooging van productie van het allergrootst belang. Reeds vóór den oorlog mocht in de voortdurende stijging van den rentestand het bewijs worden gezien, dat de nieuwe kapitaalvorming geen gelijken tred kon houden met de toenemende kapitaalbehoeften. De positie is thans zeer belangrijk verergerd. De behoefte aan kapitaal is sterk gestegen, de nieuwe besparing ernstig afgenomen. Bij velen, wier inkomen in koopkracht gedaald is, is de voorziening in de behoeften van het leven gegaan ten koste van voorheen normale besparing; de groepen, die in koopkracht vooruit gingen, vertoonen in doorsnede niet een evenredig gestegen spaarzin. Hier komt bij, dat bij de zeer belangrijke stijging der lasten van Staat en gemeente een grooter of kleiner deel van het bedrag, hetwelk thans in den vorm van belasting moet worden opgebracht en dat bij groote inkomens, alleen wat directe belastingen aangaat, in zeer vele gevallen reeds de 50 % van het inkomen overtreft, onvermijdelijk moet gaan ten koste van dat deel van het inkomen, hetwelk anders bespaard zoude zijn. De opbrengst der belastingen wordt echter uit den aard der zaak voor het overgroote deel voor consumtieve doeleinden benut.

Dit alles moet zich noodzakelijkerwijs op de kapitaalmarkt weerspiegelen. De abnormale ruimte op de geldmarkt, waarop in het volgend hoofdstuk nog met enkele woorden wordt teruggekomen, kan niet verhinderen, dat reeds thans de verkrijging van het noodige bedrijfskapitaal aan tal van ondernemingen de grootste zorg baart. Dit verschijnsel is te ernstiger, waar het hooger niveau van prijzen en kosten, ook zonder dat van eenige uitbreiding van het bedrijf sprake is, reeds een belangrijk hooger kapitalisatie eischt.

Sluiten