Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Duurtebestrijding.

De maatregelen, welke voor bespreking in dit hoofdstuk in aanmerking komen, laten zich tot vier groepen samenbrengen:

I. Prijszetting c.q. prijsverlaging van bepaalde artikelen van overheidswege ;

II. Maatregelen tot beteugeling van onredelijke prijsopdrijving;

III. Maatregelen, strekkende tot het op peil houden van de waarde van het ruilmiddel;

IV. Maatregelen, welke inperking van consumtie beoogen.

I. Prijszetting c.q. prijsverlaging van bepaalde artikelen van overheidswege.

De maatregelen, welke uit hoofde van het soortgelijk doel, dat ermede wordt beoogd, tot deze groep kunnen worden gerekend, verschillen belangrijk in aard. Naast den meest eenvoudigen vorm van prijszetting zonder meer bij wege van maximumprijzen staan verschillende vormen, waarbij de vaststelling van den prijs onderdeel is van breeder opgezette regelingen. In sommige van deze gevallen is direct ingrijpen in de prijsvorming mogelijk, in andere kan daarentegen de prijsverlaging slechts gevonden worden door toeslagen uit de openbare kas.

A. Maximumprijzen.

Gedurende den oorlog hebben de maximumprijzen in de crisis-politiek der Regeering een niet onbelangrijke rol gespeeld. In verband met de bepalingen der Wet van 3 Augustus 1914, (Staatsblad n°. 351) ter voorkoming van vasthouding en prijsopdrijving van waren, zijn een reeks maximumprijzen vastgesteld, die in de verwarring der eerste oorlogsmaanden ongetwijfeld eene uitwerking ten goede hebben gehad. Ook nadat deze eerste periode voorbij was, zijn op grond van de artikelen 2 en 8, derde lid, der Distributiewet 1916 maximumprijzen voor een reeks van goederen gehandhaafd. Al spoedig bleek evenwel, dat, zoo spoedig van levensbehoeften

Sluiten