Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en andere artikelen van soortgelijke nuttigheid wezenlijke schaarschte intrad, maximumprijzen niet verhinderen konden, dat de veranderde verhouding van vraag en aanbod zich langs omwegen toch deed gelden en dat overigens achterhouden der artikelen en andere minder wenschelijke verschijnselen in de hand werden gewerkt. Voor de genoemde artikelen moest dan ook, wilde men een redelijken prijs en een gelijkmatige voorziening der geheele bevolking waarborgen, worden overgegaan tot een stelsel van rantsoeneering met distributie van overheidswege. Niettemin heeft voor verschillende andere artikelen, waar de nood niet dermate steeg of die niet tot de zooeven genoemde groep behoorden, in het tijdperk van schaarschte het stelsel der maximumprijzen tot zekere hoogte beteekenis gehad, mits zorg werd gedragen, dat de spanning tusschen den gestelden prijs en dien, welke bij vrije prijsvorming verwacht had kunnen worden, niet van eenig belang werd. Aan de positie van den kooper, die bij bestaande schaarschte tegenover den verkooper belangrijk verzwakt was, werd aldus zekere steun gegeven.

Gelijk in Hoofdstuk I uiteengezet, vertoont de duurte zich thans onder belangrijk andere omstandigheden en is met name de oorlogsschaarschte, althans voor de meeste levensbehoeften, opgeheven. Tegelijkertijd is het internationaal verkeer, binnen zekere perken, hersteld. Onder deze. omstandigheden moet het instituut der maximumprijzen onder ander licht worden bezien. Dat voor goederen met internationale markt thans langs den weg van maximumprijzen prijsverlaging verkregen zou kunnen worden, is uitgesloten. Het resultaat zou zijn een verdrijven van die goederen van de Nederlandsche markt. Ook evenwel ten opzichte van die goederen, die in het binnenland vervaardigd en in hoofdzaak in het binnenland verbruikt worden, moet naar het oordeel der Staatscommissie van maximumprijzen zonder meer niet veel worden verwacht. Alleen voorzoover de prijsvorming geacht kan worden zich in het* vrije verkeer niet te voltrekken op dezelfde wijze als vóór den oorlog, doch factoren zich doen gelden, die onredelijke prijsopdrijving van de zijde van producenten, tusschenhandel of kleinhandel mogelijk maken, kan in den strijd tegen die factoren de maximumprijs in sommige gevallen wellicht een zekere rol spelen. In den regel zal echter ook hier het stelsel van maximumprijzen weinig beteekenis hebben, aangezien deze prijzen noodwendig van

Sluiten