Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraag moet worden gesteld of de toeslag op bruinbrood wel gehandhaafd moet worden, hier staat tegenover, dat bij de belangrijke verschuivingen, die zich in de inkomensverhoudingen hebben voorgedaan, de mogelijkheid bestaat, dat de groepen van hen, wier bescheiden inkomen niet of niet voldoende aan de algemeene verhooging heeft deel gehad, van zoodanige beteekenis zijn, dat uit dezen hoofde de beschikbaarstelling althans van een der hoofdvoedingsmiddelen tegen naar verhouding lagen prijs, op kosten der openbare kas, gehandhaafd kan blijven. Juist het feit, dat het verbruik dergenen, wier inkomen zich meer heeft kunnen verheffen, zich van het bruinbrood afwendt, pleit uit dit oogpunt bezien wellicht voor den toeslag. Teneinde evenwel hierover een oordeel te kunnen uitspreken, zouden gegevens aangaande de beteekenis dezer maatschappelijke groepen ter beschikking moeten staan, welke thans ontbreken. C. Prijsregeling van overheidswege.

Prijsregeling van overheidswege is slechts mogelijk, waar de overheid direct of indirect de productie beheerscht, direct doordat de producten of diensten door de overheid zelve worden geleverd, indirect in den regel doordat de productie in het binnenland het eigen verbruik overtreft en uitvoer van het surplus dus noodig is, welke uitvoer door de overheid wordt beheerscht. Practisch komen vrijwel alleen de op laatstgenoemden grondslag opgetrokken prijsregelingen in aanmerking. Met de onder B besproken maatregelen komen de hier besprokene in zooverre overeen, dat zij strekken tot opzettelijke verlaging van den prijs, die zich in het vrije verkeer zou ontwikkelen. Het verschil is hierin gelegen, dat de prijsverlaging ditmaal niet geschiedt ten laste van 's Rijks kas doch door inperking van de winst op den binnenlandschen afzet.

Nadat als gevolg van de daling op de vrachtenmarkt de vordering van Nederlandsche schepen tegen verlaagde vracht kwam te vervallen, zijn de twee voornaamste voorbeelden van zoodanige regelingen hier te lande op het oogenblik die voor zuivelproducten en die voor suiker. In beide gevallen is op de internationale markt een prijs te behalen, die den hier te lande vastgestelden prijs ten deele zelfs belangrijk teboven gaat.

Van beide regelingen is die voor de zuivelproductie de meest ingewikkelde. Het gaat toch niet om één product doch om melk, boter

Sluiten