Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kaas in onderlinge prijsverhouding, terwijl het zeer groot aantal producenten eveneens groote moeilijkheden medebrengt. Het doel wordt bereikt door de vaststelling van wisselende uitvoerpercentages gepaard aan N. U. M.-heffingen eveneens van wisselend bedrag in verband met in het buitenland te bedingen prijzen, terwijl de uitvoering der regeling voor een groot deel in handen ligt van het Zuivelkantoor.

De suikerregeling berust op een overeenkomst met de grootendeels in één vennootschap vereenigde producenten, krachtens welke per hoofd van bevolking en per week een half pond suiker tegen 15 cent per bon beschikbaar wordt gesteld, terwijl daarnevens voor binnenlandsche consumtie en voor industriëele doeleinden een voldoende voorraad wordt gereserveerd, welke tegen maandelijks door de Regeering vastgestelde prijzen verkrijgbaar wordt gesteld. De vaststelling dezer prijzen geschiedt o.a. in verband met de resultaten, die bij verkoop van het overschot der productie op de wereldmarkt kunnen worden behaald.

De vraag, of en in hoeverre de te dezer zake gevoerde politiek onder de voortdurend wisselende omstandigheden en marktverhoudingen juist is te achten, is een vraag van feitelijk Regeeringsbeleid, welke tezamen met de onder B genoemde maatregelen laatstelijk in de vergaderingen van 1 en 2 Juli j.1. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal uitvoerig in debat is gebracht. Gelijk in de Inleiding tot dit Rapport werd uiteengezet, kon het, naar hel oordeel der Staatscommissie, in beginsel niet op haar weg liggen, ook harerzijds zich in eene beoordeeling dezer vragen te begeven, daargelaten nog, dat zij de bevoegdheden, welke voor een zoodanige zelfstandige beoordeeling onmisbaar zouden zijn, niet bezit. Zij mag er zich mitsdien toe beperken als hare meening uit te spreken, dat in het algemeen onder de huidige omstandigheden tegen dergelijke maatregelen, waarbij het productieland zich van artikelen, die op de wereldmarkt tijdelijk betrekkelijk schaarsch zijn, een voldoenden voorraad voor binnenlandsch verbruik voorbehoudt en tegen prijzen lager dan de wereldprijs ter beschikking van de bevolking stelt, onder de huidige omstandigheden geen bezwaar kan bestaan en dat zij uit een oogpunt van duurtebestrijding toejuiching verdienen.

Intusschen zal men deze maatregelen moeten beschouwen als overgangsmaatregelen, te beëindigen naarmate de verhoudingen op de

Sluiten