Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereldmarkt ten opzichte van deze goederen weder meer normaal worden. Zoolang er voor maatregelen als hier bedoeld aanleiding bestaat, zal hierbij leidend beginsel moeten zijn, dat de beschikbaarstelling geschiedt tegen prijzen, die in verband met de algemeene prijs- en inkomensstijgingen redelijk zijn te achten. De ongunstige invloed, dien de hierdoor in de hand gewerkte uitzetting van het verbruik op de betalingsbalans en mitsdien indirect op het prijsniveau moet uitoefenen, moet hierbij bovendien niet uit het oog worden verloren.

II. Maatregelen tot beteugeling van onredelijke prijsopdrijving.

In het vorig Hoofdstuk werd reeds met enkele woorden ingegaan op de omstandigheden, die er toe leiden, dat de mogelijkheid van opdrijven en hooghouden van prijzen thans grooter is te achten dan voorheen. Deze omstandigheden waren van verschillenden aard, doch in hoofdzaak terug te brengen tot een minder juist functionneeren van1 het stelsel van vrije mededinging, voor een deel als gevolg van het oorlogstijdperk.

De maatregelen onder dit hoofd te bespreken richten zich dus niet tegen het algemeene proces van prijsstijging als zoodanig, maar tegen uitwassen, die onder deze omstandigheden in sterker mate naar voren komen dan in normale tijden.

Niet alleen van overheidswege kan tegen deze verschijnselen positie worden genomen, ook het publiek zelf staat in dezen niet machteloos.

A. Wettelijke regelingen.

Als vormen van algemeen wettelijk ingrijpen kunnen worden genoemd:

1. maximumprijzen;

2. strafbepalingen;

3. ingrijpen in contracten en terugbrengen van prijzen.

Voorts kan door verschillende overheidslichamen, met name door de gemeente, gepoogd worden door eigen verkoop en langs anderen weg in den kleinhandel prijsregelend in te grijpen, en kan op verschillende wijzen aan door het publiek genomen maatregelen steun worden verleend. Deze vormen van optreden van overheidswege zullen onder B worden besproken.

Sluiten