Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de maximumprijzen betreft kan verwezen worden naar hetgeen dienaangaande reeds op blz. 35 en volg. werd opgemerkt. Voor een krachtdadig ingrijpen tegen het verschijnsel van prijsopdrijving mist dit middel, wat verder de bezwaren ertegen mogen zijn, voldoende lenigheid. De Staatscommissie ontkent niet, dat in sommige gevallen langs dezen weg wellicht het een en ander te bereiken zal zijn, doch meent als middel tot algemeene bestrijding van het verschijnsel van prijsopdrijving het stelsel van maximumprijzen verder onbesproken te kunnen laten.

De beteekenis, welke ter bestrijding van prijsopdrijving aan strafbepalingen kan worden toegekend, is belangrijk grooter en gewezen kan worden op het feit, dat in verschillende landen op dit gebied aan strafbepalingen een belangrijke rol is toebedeeld.

Een algemeene strafbepaling tegen het nemen van winst welke, alle omstandigheden in aanmerking genomen, onredelijk is te achten, bevat de Engelsche Profitertring Act, welker geldingsduur in Mei j.1. opnieuw met zes maanden is verlengd. De duurtecommissie kan teruggave van het teveel betaalde gelasten en tegelijk den overtreder voor den in summier geding oordeelenden strafrechter brengen.

In Frankrijk, waar de duurtebestrijding uitsluitend langs strafrechtelijken weg geschiedt, is men daarentegen niet zoover gegaan. Art. 419 Van den „Code Pénal", welk artikel reeds vóór den oorlog bestond, stelt niet overmatige winst als zoodanig strafbaar maar enumereert een aantal strafwaardige handelingen, die tot dit resultaat kunnen leiden: het verspreiden van valsche mededeelingen, het achterhouden van goederen, het bevorderen van een hausse of baisse op de goederenof effectenmarkt door bedriegelijke middelen etc. Art. 10 eener wet van 20 April 1916 geeft aan dit artikel van den Code uitbreiding tot gevallen van prijsopdrijving waarin geen bedrieglijke middelen zijn gebezigd, maar blijft als eisch stellen, dat aanwezig is „un but de spéculation illicite, c'est-a-dire non justifiée par les besoins de leurs approvisionnements ou de légitimes prévisions industrielies ou commerciales."

Met het Engelsche standpunt heeft de Staatscommissie zich niet kunnen vereenigingen. Van strafbedreiging mag haars inziens eerst sprake zijn, wanneer den bedrijver een daad kan worden ten laste

Sluiten