Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dat van zoodanige onderzoekingen uit een oogpunt van duurte-bestrijding „vooral dan resultaat zou zijn te verwachten, indien aan het onderzoek „bevoegdheid tot ingrijpen als bedoeld in art. 3 van het wetsontwerp „verbonden bleef, zij het dat — wat te verwachten zou zijn — van „zoodanige bevoegdheid slechts zelden werd gebruik gemaakt.

„De vraag, of het wenschelijk is in ander opzicht maatregelen tegen „de duurte te nemen, wordt door de Staatscommissie overwogen. De „Staatscommissie stelt zich voor — tenzij urgente redenen haar tot het „indienen van eenig voorstel mochten nopen — bij haar eindrapport „hierop terug te komen".

Dat en waarom de Staatscommissie bij haar voortgezet onderzoek geen aanleiding heeft kunnen vinden op andere onderdeelen van het duurtevraagstuk uitgewerkte voorstellen van wet in te dienen, wordt in de overige paragraphen van dit Hoofdstuk nader uiteengezet.

De loop der debatten in de Tweede Kamer op 1 Juli j.1. heeft hierop den Minister aanleiding 'gegeven bij schrijven van 8 juli het oordeel der Staatscommissie in te winnen over de vraag, of niet zou kunnen worden overgegaan tot het in het leven roepen eener commissie met een zeer uitgebreid recht van enquête en het tot stand brengen van strafbepalingen b.v. tegen het nemen van ongeoorloofde winsten.

De beantwoording dezer vraag werd tot het leedwezen der Staatscommissie door verblijf in het buitenland van enkele leden vertraagd. Zij geschiedde bij missive van 24 Augustus d.a.v., welk schrijven luidde:

„De Staatscommissie ontving Uwer Excellentie's schrijven d.d. 9 Juli „No. 81284, afdeeling Volksvoeding, waarin Uwe Excellentie in verband „met den loop der debatten in de vergadering van de Tweede Kamer „van 1 Juli j.1. en meer in het bijzonder met de opmerking van „Mr. van Schaik, haar de vraag voorlegt, of het niet mogelijk zou zijn „de oplossing van het probleem der duurtebestrijding te vinden door:

„I. eene commissie in het leven te roepen, aan welke een zeer uitgebreid recht van enquête zou kunnen worden verleend;

„II. eene verandering van het Strafwetboek, waarbij straf wordt „bedreigd b.v. tegen het nemen van ongeoorloofde winsten.

„Ad I. De Staatscommissie stelt voorop, dat het klaarblijkelijk niet „in de bedoeling ligt de genoemde commissie bevoegdheid te geven

Sluiten