Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„tot ingrijpen in prijzen en contractueele verhoudingen. Haar taak zal „zich beperken tot het instellen van onderzoekingen. In gevallen, waarin „de commissie zulks wen schel ijk 'acht, zal zij in verband met de in te „stellen strafbepalingen het Openbaar Ministerie met de resultaten van „haar onderzoek op de hoogte kunnen stellen, terwijl omgekeerd het „Openbaar Ministerie wellicht in voorkomende gevallen het oordeel der „Commissie zal kunnen inroepen.

„Bij de overweging van de bij de Staatscommissie ingekomen gegevens „en bij verdere stappen door onze commissie gedaan, heeft onze commissie „van den aanvang af het gemis gevoeld van voldoende feitenmateriaal „en de noodzakelijkheid, dat ter verkrijging van zoodanig materiaal beschikt „moet worden over een uitgebreide bevoegdheid tot zelfstandig onderzoek. „Een commissie bekleed met zoodanige bevoegdheid en beschikkende „over een kern van leden, die bijgestaan door een voldoend geoutilleerd „bureau, hun vollen tijd aan deze onderzoekingen zouden kunnen geven, „zal ongetwijfeld nuttigen arbeid kunnen verrichten. Intusschen zal, wijl „de bevoegdheid tot zelfstandig ingrijpen haar ontbreekt, haar arbeid „slechts in geringe mate het karakter hebben van practische duurte„bestrijding. Strafrechtelijk ingrijpen — waarover nader — zal slechts in „geval van klaarblijkelijke excessen in aanmerking kunnen komen. In „hoofdzaak zal de commissie dus het karakter dragen van een studiecommissie, wier arbeid voornamelijk een algemeen informatorisch karakter „zal dragen, en hare beteekenis zal moeten ontleenen aan de openbaarheid „van de resultaten harer onderzoekingen.

„Openbaarheid heeft vooral dan beteekenis, wanneer de onderzoekingen „toestanden betreffen, die hun invloed op het oogenblik der openbaar„ making ten volle doen gelden. Bij onderzoekingen naar gedragingen „gedurende een tijdperk, dat op het oogenblik der openbaarmaking reeds „korter of langer tijd achter den rug is, terwijl sedertdien de omstandigheden wellicht in verschillend opzicht gewijzigd zijn, is de practische „beteekenis van openbaarmaking zonder meer belangrijk geringer. De „commissie zal mitsdien hare onderzoekingen niet hebben te bepalen „tot de gestie van speciale bedrijven of bedrijfsgroepen, maar ook hebben „uit te strekken tot verschijnselen van meer algemeenen aard, als b.v. de „vraag in hoeverre het trustverschijnsel in verschillende bedrijfsgroepen

Sluiten