Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„heeft doorgewerkt. Het uitgebreide recht van enquête zal de commissie „ook in staat stellen algemeene onderzoekingen in te stellen naar de „prijzen van eerste levensbehoeften,* en den invloed van regeerings„maatregelen te dier zake. Hierbij wordt aangenomen, dat deze commissie „zelfstandig de resultaten van hare onderzoekingen onverwijld zal kunnen „publiceeren.

„Directe duurtebestrijding zal dus van de commissie slechts in geringe „mate mogen worden verwacht. Het bijeenbrengen en het publiceeren „van de resultaten harer onderzoekingen zal echter eenerzijds kunnen „strekken tot voorlichting van het publiek en anderzijds grondslag „kunnen vormen voor verdere van overheidswege te nemen maat„regelen.

„Aangenomen wordt hierbij, dat in Uwer Excellentie's gedachtengang „het in het ontwerp-Duurtewet voorgestelde apparaat van plaatselijke „organen achterwege blijft, zoodat de taak der algemeene commissie in „deze richting in beginsel geen beperking kent. Intusschen is van een „algemeene commissie moeilijk te verwachten, dat zij zich met plaatselijke gevallen zal bezig houden. Zelfs wanneer een dergelijk geval „voor den rechter werd gebracht, zou deze wellicht meer gebaat zijn „met het advies van een onpartijdigen accountant, dan met dat van „een algemeene commissie zonder plaatselijke kennis. Alleen wanneer „het b.v. gaat over den kleinhandelsprijs van een algemeen verbruiks„artikel van standaardkwaliteit, zou misschien de algemeene commissie „een oordeel kunnen geven, waarbij dan uiteraard met plaatselijke verschillen geen rekening werd gehouden. De gestie van den kleinhandel „zal dus feitelijk buiten den gezichtskring van zulk eene algemeene commissie blijven.

„Ad II. Strafbepalingen, die in het stelsel van het ontwerp-Duurtewet .^slechts subsidiaire beteekenis hadden, komen, zoo spoedig de mogelijkheid „tot contractueel ingrijpen vervalt, op den voorgrond. In Uwer Excellentie's „schrijven van 9 Juli j.1. wordt als voorbeeld het strafbaarstellen van „ongeoorloofde winstneming genoemd. Waar het niet de bedoeling zal „zijn nader bij de wet te omschrijven, wat als „ongeoorloofd" zal hebben ,,te gelden, zal dit begrip genomen moeten worden in den' zin van wat „in het ontwerp met den term „onredelijk" werd aangeduid. Het wil

Sluiten