Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haaldelijk vertegenwoordigers van groote winkelondernemingen zich in de winkels op de hoogte komen stellen van prijzen en qualiteiten en daarna hun eigen prijzen herzien. Geschiedde dit eerst in bedekten vorm, thans komt men daarvoor openlijk uit. Bij de gemeentewinkels worden naar het schijnt, de onkosten verbonden aan inkoop, opslag in magazijn, vervoer en verkoop, daarbij alle onkosten en rente inbegrepen, ongeveer met een winstmarge van gemiddeld 15 °/0 van den inkoopsprijs gedekt.

Ook de prijsdrukkende invloed door de gemeentelijke vischwinkels uitgeoefend wordt van beteekenis geacht.

De coöperatie hier te lande is in hoofdzaak verbruikscoöperatie. Van de verbruikscoöperatie is, naast zeggenschap van de verbruikers, het uitoefenen van een prijsregelenden invloed, in de eerste plaats in den kleinhandel, het directe doel.

Gedurende den oorlog is de ontwikkeling der coöperatie belemmerd door het zoogenaamde „bevriezingssysteem", het uit op zichzelf juiste overwegingen door Regeering en N. O. T. gevolgde stelsel, om bij de toewijzing van goederen den omvang van de transacties uit de laatste jaren vóór den oorlog tot basis te nemen.

Na den wapenstilstand verdwenen deze belemmeringen. Niettegenstaande hiermede aan de coöperatie de mogelijkheid tot groote ontplooiing geboden werd, kon er niettemin betrekkelijk weinig kracht van haar uitgaan, aangezien haar beschikbare middelen geheel onvoldoende waren om te voorzien in de zooveel grootere behoeften aan bedrijfskapitaal, gevolg van het hoogere prijsniveau.

Bij de behandeling der interpellatie-Sannes tijdens het ten vorigen jare op 16 October en volgende dagen gehouden levensmiddelendebat is dit punt, dat van de vragen van den afgevaardigde deel uitmaakte, ter sprake gekomen en werd door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel toegezegd, dat ter bestrijding der duurte aan coöperatieve verbruiksvereenigingen • voorschotten zouden worden verleend teneinde deze in staat- te stellen hare werkzaamheden belangrijk uit te breiden. Bij de op 22 November 1919 ingezonden Tweede Nota van wijzigingen is hierop in Hoofdstuk VHö der ontwerp-begrooting voor het loopende jaar een daartoe strekkende memoriepost opgenomen. Uit de toelichting tot dezen post blijkt, dat de credietverleening geschiedt door

Sluiten