Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het door de „Handelskamer" zelve genoten bedrag is onder meer gebezigd voor het oprichten eener kleeding-afdeeling, voorloopig voor confectie en naar maat. Een winkel is geopend te Rotterdam en weldra zullen te Amsterdam en Den Haag filiaal-winkels worden opgericht, terwijl de organisatie in andere plaatsen in bewerking is. De grondstoffen worden tegen fabrieksprijs betrokken uit de fabrieken der Engelsche „Coöperative Wholesale Society". Naar het oordeel der „Handelskamer" is het door haar ter hand nemen van dit bedrijf niet zonder invloed geweest op de prijzen in de particuliere kleedingindustrie.

De Staatscommissie mag aan deze mededeelingen toevoegen, dat zij deze credietverleening zeer toejuicht. In de verbruikscoöperatie kan in het algemeen kapitaalvorming slechts geschieden ten koste van opofferingen der tegenwoordige leden. Niettemin zal op den duur ook de coöperatie geheel in eigen kapitaalbehoeften moeten kunnen voorzien of althans over voldoende fondsen moeten beschikken om op dien basis langs normale wegen zich het noodige crediet te verschaffen. Het voorbeeld der Engelsche coöperatie toont aan, dat hieraan kan worden voldaan. De in de voorwaarden gestelde eischen, dat de betrokken vereenigingen de inleggelden geleidelijk zullen moeten opvoeren tot ƒ 25 per lid en dat minstens 20 % der winst zal moeten worden gereserveerd, welke eischen thans voor verschillende bestaande vereenigingen een belangrijke verzwaring beteekenen, gaan in de juiste richting. Voor het niet te kort te stellen overgangstijdperk, waaarin de kapitalisatie der coöperatieve vereenigingen en van de „Handelskamer" zelve zich aan het dermate verhoogde prijsniveau zal hebben aan te passen, is deze credietverleening, welke op soortgelijke beginselen is opgetrokken als de voor de „Centrale Middenstands Credietbank" getroffen regeling, echter ten volle gewettigd en zal zij er toe kunnen bijdragen den prijsregelenden invloed der verbruikscoöperatie op het door haar bestreken terrein te versterken.

III. Maatregelen strekkende tot het op peil houden van de waarde van het ruilmiddel.

Alhoewel de maatregelen onder dit hoofd te bespreken wellicht het meest direct tegen de duurte als zoodanig zijn gericht, heeft de Staatscommissie niettemin gemeend de bespreking der maatregelen onder