Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I en II genoemd aan deze groep te moeten laten voorafgaan. De omstandigheden toch, die in een groot aantal landen terecht de verzwakking van het ruilmiddel en de in verband daarmede te nemen maatregelen op den voorgrond plaatsen, hebben zich in Nederland niet of althans in veel geringer mate voorgedaan.

Ongetwijfeld toch is in alle landen, waar de verzwakking van het ruilmiddel een grooten omvang heeft aangenomen, de voornaamste oorzaak hiervan te zoeken in de steeds voortgaande vermeerdering van het papieren ruilmiddel als gevolg van de voortdurende ontzaglijke tekorten op het staatsbudget. Deze oorzaak is hier te lande niet aanwezig. Van een ernstige verstoring van het evenwicht in de overheidsfinanciën kan in Nederland niet gesproken worden, terwijl tegelijkertijd, gelijk reeds werd opgemerkt, de bankbiljettencirculatie sedert de wapenstilstandsperiode niet noemenswaard is toegenomen.

Niettemin rijzen er in dit verband enkele vragen, die aandacht verdienen:

1. De voortdurend lage rentestand op de geldmarkt.

Op dit verschijnsel is in den loop van dit rapport reeds gewezen. Met geringe schommelingen beweegt de rente op de geldmarkt zich reeds sedert geruimen tijd om en bij de 3 °/o> welk niveau abnormaal laag is te achten, zoowel ten opzichte van den rentevoet op de geldmarkt in vrijwel alle landen om ons heen, waar de toestanden niet al te zeer ontredderd zijn, als ten opzichte van den ook hier te lande geldenden rentevoet voor beleggingen op langen termijn.

In beginsel is deze toestand niet juist te achten. Wat thans te 'beschouwen is als de reëele rentevoet, correspondeerende met de werkelijke verhouding van vraag en aanbod van kapitaal, is moeilijk in een cijfer uit te drukken. Trouwens heeft het den schijn, alsof het proces van aanpassing, dat op het gebied van de rente zooveel langzamer zich voltrekt dan op dat van den goederenprijs, nog steeds in vollen gang is. Een renteniveau op de geldmarkt, dat belangrijk van deze reëele rente afwijkt, wijst er evenwel op, dat langs den weg van crediet op die markt in ruimer mate en onder gemakkelijker voorwaarden koopkracht verkregen kan worden dan thans normaal moet worden geacht. De ongunstige invloed hiervan op het prijsniveau is niet te ontkennen,

Sluiten