Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl het aan den anderen kant de vraag is, of de productie in engeren zin hiervan een steun van eenig aanbelang ontvangt.

In hoofdzaak toch komt de ruimte op de geldmarkt ten goede aan vormen van credietverleening, die niet in de eerste plaats geëigend zijn in deze credietbehoefte fe voorzien. Onder deze vormen van credietverleening staan op den voorgrond de beleening op korten termijn van effecten in den vorm van prolongatie, de credietverleening op voorraden van goederen en enkele vormen van consumtief crediet. Gemakkelijke beleening van goederen kan aan den eenen kant ongetwijfeld een invloed ten goede uitoefenen. Aan den anderen kant schept zij echter tevens de gelegenheid tot een belangrijke uitbreiding van voorraden, wat de betalingsbalans extra belast en bij de reeds meer genoemde mogelijkheid van een conjunctuuromslag van beteekenis de kwetsbaarheid verhoogen moet.

Wat de eigenlijk gezegde productie betreft, gaat het, gelijk reeds werd opgemerkt, thans in verreweg de meeste gevallen niet om 'crediet op korten termijn, doch om de voorziening in eene min of meer blijvende behoefte aan bedrijfskapitaal, als gevolg van het gestegen prijsniveau. Deze credietvraag is mitsdien in hoofdzaak aangewezen op de markt voor lange beleggingen of althans op zoodanige vormen van crediet door tusschenkomst van banken en andere instellingen, dat op de te betalen rente de ruimte op de geldmarkt weinig of geen invloed heeft.

Intusschen erkent de Staatscommissie, dat in het algemeen verhoogihg der rente op het bedrijfsleven tot zekere hoogte belemmerend moet inwerken. Dit kan* echter niet wegnemen, dat naar haar oordeel de prijsopdrijvende invloed, die van den huidigen abnormalen toestand het gevolg is en die het geheele volk treft, tot de conclusie moet leiden; dat het in beginsel gewenscht is het evenwicht tusschen de rente op de geldmarkt en de werkelijke verhouding van vraag en aanbod van kapitaal te herstellen.

Voor een beoordeeling van de vraag in hoeverre onder de huidige omstandigheden dit doel door maatregelen van overheidswege of van de Centrale Bank zou kunnen worden bereikt, kan de Staatscommissie zich niet competent achten, zoomin als zij in staat is te beoordeelen, in hoeverre bijzondere factoren, als een verlangen in verschillende kringen mo gelden in liquiden vorm te houden, en factoren van internationalen

Sluiten