Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard de bestaande geldruimte in de hand werken. Tot het uitspreken van het beginsel mag zij zich mitsdien bepalen.

2. Eveneens verdient in dit verband het verloop van den dollarkoers onder de oogen te worden gezien.

Op blz. 31 van dit rapport werden reeds omtrent dit verloop enkele cijfers gegeven, terwijl er tevens evenwel de nadruk op werd gelegd, dat uit dit verloop niet dan met groote voorzichtigheid conclusies mogen worden getrokken.

Dat inderdaad bijzondere factoren, onafhankelijk van de verdere verzwakking van de waarde van het Nederlandsche ruilmiddel, mede in dit koersverloop tot uitdrukking komen, mag wellicht worden afgeleid uit het feit, dat niet alleen de Nederlandsche valuta, doch ook die van het meerendeel der overige Europeesche Staten soortgelijk verloop vertoont. Welke deze factoren zijn en in hoeverre zij van tijdelijk karakter te achten zijn, vermag de Staatscommissie niet te beoordeelen. Het feit echter, dat factoren van dergelijken aard wellicht aanwezig zijn, doet de vraag naar voren komen, of het niet gewenscht is maatregelen te nemen, die, hetzij in het algemeen, hetzij voor speciale goederen, de gevolgen van dezen koersstand, voorzoover hij abnormaal te achten is, kunnen wegnemen. Uit de Vereenigde Staten en andere landen, wier ruilmiddel op ongeveer gelijk niveau staat, betrekt Nederland een aanzienlijk deel van zijn eerste levensbehoeften en grondstoffen. Een gedurende zekeren tijd voortgezette ongunstige koersstand, die niet in de verzwakking van het Nederlandsche ruilmiddel -zijn volle verklaring vindt, moet op het prijsniveau hier te lande een uiterst ongunstigen •invloed uitoefenen en een versnelde voortzetting van het proces van prijsstijging en inkomensstijging ernstig in de hand werken.

De Staatscommissie mag zich niet competent achten ter beoordeeling van de vraag, of en in hoeverre er reden zou kunnen bestaan tegen dit koersverloop, hetwelk zich voltrokken heeft niettegenstaande, naar het schijnt, o.a. belangrijke bedragen aan buitenlandsche effecten uit Nederlandsen in Amerikaansch bezit zijn overgegaan, maatregelen te nemen. Aangezien het evenwel met het oog op de zooeven genoemde gevolgen gewenscht is, dat, wanneer zoodanige maatregelen mogelijk zijn, deze op staanden voet worden genomen, heeft de Staatscommissie

Sluiten