Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeend, zoo spoedig de verzwakking van den Nederlandschen gulden een ernstiger karakter begon aan te nemen, bij schrijven van 21 Februari j.k de aandacht van den Minister hierop te moeten vestigen. In dit schrijven wees de Staatscommissie o.a. op de groote belangen, die met de handhaving van een zoo goed mogelijken stand van den Nederlandschen gulden ten opzichte van den Amerikaanschen dollar en den ArgentijnSChen peso verbonden waren, en sprak zij de hoop uit, dat voorzoover de Regeering op een en ander invloed vermocht uit te oefenen, deze belangen daarbij op den voorgrond zouden staan.

Toen enkele maanden later de dollarkoers een belangrijke verdere stijging te aanschouwen gaf, achtte de Staatscommissie zich op de uiteengezette gronden verplicht, vooruitloopend op haar eindverslag, zich opnieuw tot den Minister te wenden. Zulks geschiedde bij schrijven van 1 September j.1. In dit schrijven werd in de eerste plaats verwezen naar het reeds genoemde schrijven van 21 Februari, waarna het schrijven aldus vervolgde:

„De ontwikkeling, die de wisselkoersen sedert dien hebben genomen, „in het bijzonder de voortgaande stijging van den dollarkoers, geeft de „Staatscommissie aanleiding zich opnieuw terzake tot Uwe Excellentie „te wenden.

„Het disagio van den Nederlandschen gulden tegenover den dollar „bedraagt thans ongeveer 25 °/o» dat tegenover den Argentijnschen peso „zelfs nog meer. Deze depreciatie van het Nederlandsche ruilmiddel „moet, wanneer zij op deze wijze voortgaat, onvermijdelijk op het „prijsniveau hier te lande een uiterst fatalen invloed uitoefenen.

„Voor broodgraan en van overzee aangevoerd veevoeder beteekent „een en ander een opslag op den prijs met het volle percentage van „het disagio. Het ligt voor de hand, dat dit op de prijzen der „binnenlandsche graansoorten en veevoederartikelen niet zonder invloed „blijft, met het gevolg, dat ook de prijzen van melk en enkele andere „eerste levensbehoeften den terugslag zullen ondervinden, zij het in den „vorm van verdere prijsverhooging, zij het in dien van het niet tot „stand komen eener prijsverlaging, die anders wellicht te verwachten „zou zijn geweest. Wat steenkool betreft, moet, daargelaten nog dat „deze koersstijging aan de Engelsche Regeering de gelegenheid zou

Sluiten