Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„kunnen openen tot verdere verhooging van den exportprijs, iedere „aanvoer van Amerikaansche kool op het niveau van den gestegen „dollar krachtens de met Duitschland gesloten overeenkomst automatisch „zijn invloed uitoefenen op den prijs der Duitsche steenkool. Voor „verschillende belangrijke grondstoffen, uit Amerika en andere goudlanden „betrokken, geldt grootendeels hetzelfde als voor het broodgraan en „veevoeder. Zelfs is het de vraag, of onder de tegenwoordige omstandigheden de positie van Amerika op de wereldmarkt van een aantal „belangrijke artikelen niet een zoodanige is, dat ook al is Amerika „mjaschien niet een der voorname uitvoerlanden, toch het niveau van „den dollar den wereldprijs dezer artikelen in hooge mate beinvloedt.

„Onder deze omstandigheden is de positie van den Nederlandschen „gulden tegenover den dollar direct en indirect voor het duurte„vraagstuk van de allergrootste beteekenis en komen uit een oogpunt „van duurtebestrijding de vragen, of niet hetzij in verband met deze „koersontwikkeling in het algemeen maatregelen te nemen zijn, hetzij „wellicht voor enkele goederen de gevolgen van het disagio geheel of „ten deele kunnen worden ondervangen, op den voorgrond. Het feit, „dat niet alleen de Nederlandsche gulden, doch het meerendeel der „muntstelsel van Europa in den laatsten tijd tegenover den dollar in „zooveel ongunstiger verhouding is gekomen, maakt het vraagstuk te „ernstiger en tevens moeilijker.

„Reeds in haar vorig schrijven deelde de Staatscommissie mede, dat „zij zich voor beoordeeling van dit speciale vraagstuk niet voldoende „deskundig kan achten. Mede hierom echter acht zij zich verplicht om, „vooruitloopend op haar eindverslag, nogmaals Uwer Excellenties aandacht „op een en ander te vestigen en haar de vraag voor te leggen, of het „niet wenschelijk ware, deze speciale vraagstukken te onderwerpen aan „enkele terzake deskundigen, die op korten termijn in het openbaar van „hun bevindingen zouden kunnen doen blijken."

IV. Maatregelen, welke inperking van consumtie beoogen.

De groote beteekenis, welke aan inperking der consumtie uit een oogpunt van duurtebestrijding moet worden toegekend, werd reeds in

Sluiten