Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN HET LID DER COMMISSIE F. M. WIBAUT.

Ondergeteekende kan zich met de principieele strekking van de paragrafen van Hoofdstuk I: „Aard en oorzaken", en „Gevaren voor de toekomst", (blz. 14 tot 33), niet vereenigen.

Evenmin kan hij zich vereenigen met den aanhef der „Samenvattende conclusies".

Indien in dit rapport naar de oorzaken der duurte moet worden gezocht, dan moet, naar het oordeel van ondergeteekende, allereerst rekenschap worden gegeven van de vraag, hoe in ons stelsel van voortbrenging de prijsvorming tot stand komt. Het rapport staat op het principieele standpunt, dat de prijsvorming kan tot stand komen door een juist functioneeren van het stelsel van vrije mededinging. Er wordt erkend, dat nr bepaalde productiegebieden dit stelsel niet tot volle uiting komt, doch er wordt vertrouwd, dat door het herstel van het internationale verkeer, dat tijdens den oorlog was verstoord, dit euvel, althans voor een overwegend groot deel zal worden weggenomen.

Ondergeteekende kan deze verwachting ten opzichte van de vrije concurrentie niet deelen. Een stelsel van voortbrenging, dat gericht is op de grootst mogelijke winst voor de ondernemers moet naar zijn oordeel de vrije concurrentie in toenemende mate uitschakelen, in al die gevallen waar de bedrijfsontwikkeling de vrije concurrentie tot een belemmering maakt voor de winst. De geschiedenis van de bedrijfsaaneensluiting in het bijzonder in de laatste 30 jaar van de 19e eeuw en in de 20e eeuw, levert het bewijs voor deze stelling. Het terugkeeren van vrije concurrentie op bedrijfsgebieden, waar bedrijfsaaneensluiting geleid heeft tot opheffing of tot sterke vermindering dezer concurrentie, kan dan ook niet worden verwacht.

Uiteraard is het voorgekomen en zal het nog wel voorkomen, dat prijsovereenkomsten en zelfs bedrijfsaaneensluitingen, die niet waren voortgesproten uit de bedrijfsontwikkeling zelve, doch die reeds bij hun oprichting een tijdelijk karakter hadden, en werden mogelijk gemaakt door voorbijgaande omstandigheden b.v. storing van het internationale verkeer als .gevolg van den oorlog, weder te niet gingen. Zulke gevallen moeten echter als uitzondering worden gezien. Vast staat naar zijn oordeel, dat,

Sluiten