Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in de zich ontwikkelende wijziging in inkomensverhoudingen een gevaar zijn gelegen voor een voortbrengingswijze, die op de winst van een ondernemersklasse is gericht. Voorbijgaande vermindering van productie kan een gevolg zijn van het feit, dat ondernemers zich terugtrekken uit het bedrijf. Doch het zien van dit gevaar moet dan, naar het oordeel van ondergeteekende, een aansporing zijn om de voortbrenging te vestigen op grondslagen, die waarborgen zullen bieden voor een ruimere productie van goederen ten volle opgewassen tegen een vermeerdering van verbruik als thans wordt waargenomen, en een verdere vermeerdering, zooals die door de groote massa der bevolking rechtmatig wordt begeerd.

Voor ondergeteekende moet dus wel de juiste verhouding tusschen productie en stijgend verbruik worden verkregen door verhooging der productiviteit. Hij stelt echter aan het deel der bevolking, wier werkelijke koopkracht, al is zij dan voor velen gestegen boven het peil, dat voor den oorlog werd bereikt, toch nog slechts bescheiden verhoudingen aanneemt, den eisch van beperking niet.

De beperking kan slechts worden gevraagd,- en ook .door belastingen worden opgelegd, allereerst aan dat kleinere deel der bevolking, dat tijdens den oorlog vooral door conjunctuurwinsten zijn koopkracht zeer buitensporig heeft zien toenemen, en voorts ook aan dat deel, dat ook voor den oorlog in de inkomensverdeeling een grooter aandeel verkreeg dan in het belang van op de grootst mogelijke productiviteit gerichte voortbrengingsverhoudingen kan worden bestendigd.

Ondergeteekende kan ook niet de conclusie der commissie onderschrijven, dat de staat machteloos zou staan tegenover het duurteverSChijnsel, dat zich uitspreekt in de verhouding tusschen productie en gestegen of stijgende koopkracht der massa. Naar zijn oordeel staat de Staat daartegenover slechts dan machteloos, wanneer voor de Staat het axioma geldt, dat de tegenwoordige voortbrengingswijze niet door een betere kan worden vervangen. Indien opvoering der productiviteit zich op een gegeven oogenblik meer dan ooit als noodzakelijk voordoet is het de taak van den Staat zich rekenschap te geven van de middelen, die de productiviteit kunnen opvoeren. In zeer breede kringen der bevolking heerscht de overtuiging dat het onafwijsbare middel is: voorbereiding te treffen

Sluiten