Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

én de grondslagen te leggen voor een stelsel van voortbrenging en een voortbrengingsbeheer, waarin de groote massa der arbeiders vertrouwen kan stellen in dien zin, dat hare organen daarbij betrokken worden om er zich rekenschap van te geven, of de voortbrenging op de meest economische wijze wordt gericht op het verkrijgen van de grootst mogelijke hoeveelheid begeerlijke goederen, of bij de productie en distributie dezer goederen alle verspilling wordt uitgeschakeld, of bij de prijsvorming dezer goederen alle buitensporige vergoeding van in de productie of in de distributie geleverde diensten wordt tegengegaan en voorkomen, en of de inkomensverdeeling geschiedt naar een voor de gemeenschap aanvaardbare maatstaf.

Naar het oordeel van ondergeteekende moet het begin dezer voorbereiding zijn een zeer diepgaande enquête naar de bedrijfsvoering en de prijsvorming op een aantal voorname gebieden van voortbrenging. Zulk een enquête wordt door hem gezien als voorbereiding van socialisatie. Er mag naar zijn oordeel worden aangenomen, dat reeds wanneer deze voorbereiding zal getroffen zijn op meer dan een gebied van voortbrenging de intensiviteit van den arbeid zal stijgen. Het aanvaarden dezer voorbereiding toch zal reeds bij groote groepen arbeiders de overtuiging wekken, dat met de vestiging van de voortbrengingswijze, die niet meer zal gericht zijn op het winstbelang van betrekkelijk kleine groepen, maar op het gemeenschapsbelang, dat de massa heeft bij doeltreffende goederenproductie, een ernstig begin wordt gemaakt. De eisch van arbeidzaamheid zal van dat oogenblik af een aannemelijke klank verkrijgen, wijl dan althans de waarschijnlijkheid gezien wordt, dat deze arbeidzaamheid op een maatschappelijk doel is gericht.

Ondergeteekende betwist niet, dat de wijziging in inkomensverhoudingen, die in ontwikkeling is, en waarvan de stijging der belastingen van Staat en Gemeente een onderdeel vormt, van invloed is op de besparingen van zekere groepen der bevolking. In een voortbrenging op de grondslagen als hierboven werden aangegeven, wier doorvoering naar het oordeel van ondergeteekende onafwijsbaar is geworden, zal zeker besparing noodig zijn voor steeds betere technische toerusting en uitbreiding der voortbrenging om te voorzien in stijgende behoeften. Zonder twijfel zullen bij het aanvatten der socialisatie door

Sluiten