Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Indexcijfers van Nederlandsche groothandelsprijzen. Bron: Gegevens verstrekt door den Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De cijfers zijn verkregen door voor elke periode de som van de verhoudingsc jfers der afzonderlijke artikelen te deelen door het getal der artikelen. De periode 1901-1910 is hierbij als grondslag (= 100) genomen.

Algemeene Indexcijfers van

Jaren indexcijfers. | voedingsmiddelen, e.d.

en maanden. 48 artikelen. 31 artikelen.

1901-1910 ........ 100 100

1911 115 H7

,912 i H9 120

1913 H4 j"

1914 • 121 "

1915 168 IJl

1916 263 263

1917 335 313

1918 447') 338=)

1919 341 328

1920 januari ...... 329 »»

Februari 325 *>«»

Maart 327 283

Aoril .... 333 291

Mei 335

ii 335 30

Juni -5-30

juli 338 307

Augustus 326 *) 298

September ..... 324 294

') Aangezien bij deze cijfers geen verbruikscoëfficienten in aanmerking zijn genomen, kunnen belangrijke prijsverschillen bij «rtikelen van geringe beteekenis grooten invloed uitoefenen. Zoo hangt b.v. het abnormaal hooge cijfer voor 1918 nauw samen met een buitengewoon sterke tijdelijke rijzing in den prijs van hars.

") Het belangrijk lagere cijfer over Augustus is, gelijk door het Centraal Bureau werd medegedeeld, in hoofdzaak toe te schrijven aan eene belangrijke daling in den prijs van platina.

=) Het verloop van het indexcijfer der voedingsmiddelen is aan dezelfde oorzaken toe te schrijven als dat van het algemeene indexcijfer. Ook hier zijn geen verbruikscoëfficienten in aanmerking genomen, zoodat de hooge prijs van enkele gedurende de latere oorlogsjaren zeer schaarsch geworden uit den vreemde aan te voeren voedingsmiddelen van ten deele ondergeschikte beteekenis als macaroni, peper etc. in deze Cijfers ten volle tot uitdrukking komt.

De gedetailleerde cijfers, op grond waarvan deze indexcijfers berekend zijn, zijn gepubliceerd in het Septembernummer 1920 van het Maandschrift.

Sluiten