Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Staatscommissie zal het op hoogen prijs stellen indien Uw College aan haar verzoek zou willen voldoen en mag U reeds bij dezen haren dank betuigen voor de door U te nemen moeite.

De Staatscommissie voornoemd,

(w. g.) G. BRUINS, Voorzitter, (w. g.) A. FONTEIN, Secretaris.

Bijlage A.

1 Bestaat in Uwe Gemeente een z.g.n. Duurtecommissie of is de instelling eener zoodanige Commissie in overweging?

2 Door wie worden de leden der Commissie benoemd ï

3. Welke is hare taak en hare verhouding tot de gemeentelijke bestuursorganen?^^ ^ ^ resultat ?

5 Zou het voor de taak der Commissie dienstig zijn, indien haar wettelijke bevoegdheden werden toegekend tot het voor zich doen SSjin va. personen, het onderzoek van boeken, het binnentreden

Va6 W AclfÜ hrttot bestrijding der duurte wenschelijk, dat bij de wet plaatselijke maxima voor kleinhandelsprijzen onder strafsanctie mogelijk Ken gemaakt of eenige andere vorm van prijszetting wordt ingesteld, vast te stellen door of op advies van de Duurtecommissie?

7 Bestaan in Uwe Gemeente andere organen, al dan met van overheidswege ingesteld, die zich naast de Duurtecommissie de bestrijding Zduurte met name in den vorm van prijsopdrijving b.j de productie i jHroot- en kleinhandel, ten doel stellen? Maken deze door hun werkzaamheid de instelling eener Duurtecommissie overbodig?

Bijlage B.

1 Worden door Uwe gemeente - naast en behalve de eventueele instelling eener Duurtecommissie en wat daarmede samenhangt — maatregelen genomen tegen de duurte (eigen aankoop of eigen productie ^ levensmiddelen, kleeding en schoeisel, brandstoffen, bevordering

Sluiten