Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage D1.

Ontwerp van Wet.

Wij, W1LHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden maatregelen te nemen ter bestrijding van het onredelijk opdrijven en hooghouden van prijzen j

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. De centrale duurteraad.

Artikel 1.

Er is een centrale duurteraad.

Artikel 2.

De centrale duurteraad:

a. stelt in de takken van nijverheid, handel, landbouw en verkeer, waar zulks naar zijn oordeel of naar dat van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het algemeen belang der bevolking gewenscht is, onderzoek in naar de oorzaken van de duurte van goederen en diensten;

b. verstrekt aan het publiek de door hem nuttig geachte wenken en mededeelingen, de bestrijding der duurte betreffende;

c. vestigt de aandacht van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel op maatregelen, die naar het oordeel van den raad zijn te nemen tot bestrijding der duurte;

d. dient onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel desgevraagd van bericht en raad in alle zaken, de bestrijding der duurte betreffende.

tiïm% Artikel 3.

De centrale duurteraad is bevoegd om, indien hij dit in het algemeen belang der bevolking ter bestrijding van het onredelijk opdrijven of