Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoog houden van prijzen of ter bestrijding van het beperken van de productie of den aanvoer van goederen of van het aanbod van goederen of diensten noodig acht:

a. een bij overeenkomst bedongen prijs terug te brengen tot wat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, een redelijke prijs mag .worden geacht;

b. een beding, waarbij de vrijheid om overeenkomsten aan te gaan wordt beperkt, geheel of gedeeltelijk te vernietigen;

c. eene overeenkomst in haar geheel te vernietigen.

De prijs, welke is teruggebracht, wordt geacht nimmer hooger te zijn geweest dan het bedrag, waartoe hij is teruggebracht. Het beding, dat, of de overeenkomst, die vernietigd is, wordt geacht nimmer verbindend te zijn geweest.

Ten aanzien van overeenkomsten, gesloten vóór het in werking treden dezer wet, bestaat de bevoegdheid, bedoeld bij het eerste lid, alleen, indien en voor zoover de overeenkomst bij dat in werking treden nog loopt.

De bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid onder a, geldt niet ten aanzien van prijzen, bedongen in den kleinhandel of daarmede gelijk te stellen bedrijven.

Artikel 4.

Indien de centrale duurteraad besluit tot het terugbrengen van een prijs, kan hij, op verzoek van den belanghebbende, bevelen, dat aan dezen wordt terugbetaald, wat hij te veel heeft betaald.

Artikel 5.

De centrale duurteraad bestaat uit ten minste zeven leden en ten minste twaalf buitengewone leden.

De leden, de buitengewone leden en de secretaris worden door Ons benoemd en ontslagen.

Wij wijzen uit de leden een voorzitter en een of meer ondervoorzitters aan en voegen aan den raad een of meer adjunctsecretarissen toe.

De voorzitter en de secretaris genieten eene door Ons te bepalen bezoldiging, de overige leden en de adjunct-secretarissen eene vergoeding, waarvan het bedrag door Ons wordt vastgesteld.

Bij ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door den oudsten aanwezigen onder-voorzitter en bij ontstentenis van een onder-voorzitter door het oudste aanwezige lid.

Bij ontstentenis wordt de secretaris vervangen door een der adjunctsecretarissen.

Sluiten