Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergezellende personen, te allen tijde toegang tot alle plaatsen, mits telkens ten minste twee leden gezamenlijk binnentreden.

Wordt hun de toegang geweigerd, ook na vertoon van hunne machtiging, dan verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping van den sterken arm.

Is de plaats tevens eene woning of alleen door eene woning toegankelijk, dan treden zij deze tegen den wil des bewoners niet binnen dan op algemeenen of bijzonderen schriftelijken last van onzen Minister van Justitie, welke last bij het binnentreden wordt vertoond.

Van het binnentreden wordt door hen proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vier en twintig uren aan dengene, wiens woning is binnengetreden, in afschrift wordt medegedeeld.

Artikel 11.

De raad is bevoegd inzage te nemen of door personen, door hem bij uitdrukkelijke en bijzondere volmacht aangewezen, te doen nemen van boeken en bescheiden, tot de aangelegenheden betrekkelijk, waarnaar hij onderzoek instelt.

Hij, die de boeken of bescheiden onder zich heeft, is verplicht, deze daartoe open te leggen.

Artikel 12.

De raad is bevoegd getuigen en deskundigen op te roepen. Deze zijn verplicht te verschijnen.

De oproeping geschiedt op de wijze, door den raad te bepalen.

De oproeping door middel van dagvaarding geschiedt door een deurwaarder of dienaar der openbare macht op de wijze, voorgeschreven bij artikel 144 van het Wetboek van Strafvordering. De termijn van dagvaarding bedraagt ten minste drie vrije dagen. .

Indien een getuige of deskundige niet op de dagvaarding verschijnt, kan de raad daarvan proces-verbaal opmaken. Hij kan hem andertiïaal doen dagvaarden en daarbij voegen een bevel tot medebrenging.

Tot het uitbrengen van eene dagvaarding en tot de tenuitvoerlegging van een bevel tot medebrenging verleent het Openbaar Ministerie desgevorderd zijne tusschenkomst.

Artikel 13.

De getuigen zijn verplicht getuigenis af te leggen, de deskundigen om de van hen gevorderde diensten te bewijzen.

Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen kunnen zich verschoonen zij, die uit hoofde van hun stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen

Sluiten