Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Wetboek van Strafrecht, kunnen nimmer verklaringen, voor den raad afgelegd, als bewijs in rechte gelden hetzij tegen dengene, door wien zij zijn afgelegd, hetzij tegen derden.

Ten aanzien van eene strafvervolging wegens meineed of wegens een der strafbare feiten, omschreven in de artikelen 192 n°. 2 en 444 van het Wetboèk van Strafrecht, levert echter het proces-verbaal van gehouden verhoor volledig bewijs op van hetgeen daarin vermeld is, behoudens tegenbewijs.

Artikel 18.

Aan getuigen en deskundigen wordt op hun verlangen door den voorzitter vergoeding toegeschat op den voet van het tarief, vastgesteld ingevolge artikel 57, eerste lid, der Beroepswet.

Artikel 19.

De kosten van de verrichtingen van deurwaarders worden berekend op den voet van het tarief van gerechtskosten in strafzaken.

Artikel 20.

De verhooren vap getuigen en deskundigen worden in het openbaar afgenomen.

De raad kan om redenen van algemeen belang bepalen, dat een verhoor geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren zal plaats vinden. Hij kan dat mede bepalen op het verzoek van een getuige, op grond, dat door het geheel of gedeeltelijk afleggen zijner verklaring in het openbaar bijzondere belangen zouden worden geschaad zonder daaraan geëvenredigd nut voor het algemeen.

Over het verzoek van den getuige wordt met gesloten deuren beraadslaagd en beslist.

Artikel 21.

Van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 3, wordt geen gebruik gemaakt, dan nadat partijen bij de overeenkomst zijn gehoord of althans behoorlijk opgeroepen.

Bij het verhoor wordt de tegenwoordigheid van ten minste vijf leden en twee buitengewone leden vereischt.

Aan de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 3, nemen zoo mogelijk deel de leden en buitengewone leden, die bij het verhoor zijn tegenwoordig geweest.

Artikel 22.

In het geval, bedoeld in artikel 2, onder a, wordt het verslag van den raad door de zorg van onzen Minister van Landbouw, Nijverheid

Sluiten